درخت چون هیزم شد


سعید یوسف


• درخت چون هیزم شد
چه راحت است و رهاست
و بی خبر دگر از گردشِ فصول
و از اصول و فروع است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۵ فروردين ۱٣۹٨ -  ۱۴ آوريل ۲۰۱۹


 
 
درخت چون هیزم شد

چه راحت است و رهاست

و بی خبر دگر از گردشِ فصول

و از اصول و فروع استطبیعت امّا از اضطراب خالی نیست

و گاه ولوله ی مرغان

و بی قراریِ اسبان

نشانِ فاجعه ای در راه است

نشانِ آنچه قریب الوقوع استبرای مردم

– پسانهالان، پیشاهیزم –

جهان پُر از تشویش است

و چشم ها نگران است:

کدام «پس» در «پیش» است؟

و رفتن آیا در چاله ای سیاه

به معنیِ پایان است یا شروع است؟سوال هائی هست

که طرح شان ممنوع است...(سعید یوسف)