آفریدگارانِ زیبائی


جهانگیر صداقت فر


• ...و آری،
          معمارانی نیز بوده ا‌ند
که شعرِ بلندشان را،
                  در اوزانِ فُرم‌هایِ هم آهنگ،
با آجر و ساروج و سنگ
                        سرودند؛ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۲ اسفند ۱٣۹۷ -  ۱٣ مارس ۲۰۱۹


 
)             تقدیم به یاران و همکارانِ معمارم، و جملگی

             دوستان هنرمندم در جهانِ موسیقی‌ و نگارگری (....و آری،

          معمارانی نیز بوده ا‌ند

که شعرِ بلندشان را،

                  در اوزانِ فُرم‌هایِ هم آهنگ،

با آجر و ساروج و سنگ

                        سرودند؛

و با نظامِ سطوح و توازنِ احجام

نظمی پایدار

          در گذرگاهِ زمان

                           پی‌ افکندند.]و نیز-

پیکر تراشانی هم،

به ابزارِ تیشه و اندیشه،

                        ز مَرمَر و خارا؛

و نگاره گرانی

                بر بوم،

                      با رازِ رنگ و رقصِ قلم مو؛

و رامشگرانی

               به سِحرِ پنجه و

                            ساز نایِ قناری […

***

نه-

شاعرانِ فطرت

تنها با واژه گان نیست

که زیبائی را ماندگار می‌‌کنند.

                  

تیبوران- ۱۰ مارچ ۲۰۱۹