ای همه هم میهنان! هنگام خوش!


اسماعیل خویی


• ای همه هم میهنان! هنگام خوش!
بادتان، در سالِ نو، ایّام خوش!

همچو بام و شامِ این روزِ نخست،
بر شما هر شام خوش، هر بام خوش! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۰ اسفند ۱٣۹۷ -  ۱۱ مارس ۲۰۱۹


 
ای همه هم میهنان! هنگام خوش!
بادتان، در سالِ نو، ایّام خوش!
همچو بام و شامِ این روزِ نخست،
بر شما هر شام خوش، هر بام خوش!
موسقی تان، کهنه یا نو، شادباد!
رقص تان، با نام یا بی نام، خوش!
هر چه می پوشیدتان دلخواه باد!
هر چه می نوشیدتان در کام خوش!
هر دمی، کان بر شمایان بگذرد،
خواه شورآگین و خواه آرام، خوش!
زندگی، کان نیست خوش در دامِ شیخ،
بادتان، با رَستن از این دام، خوش!
خامِ دین گشتیم، خاص و عام، لیک،
خوش بُوَد، خوش، پخته دیدن خام، خوش!
آری، ای هم میهنان! نوروزتان
باد، بر خاصِ شما تا عام، خوش!
هفته هاش و ماه هاش، امسال باد
بر شما، زآغاز تا فرجام، خوش!
سخت در جنگ اید با دینکارگان:
بادتان این جنگ را فرجام خوش!
کس نداند این که روزی ویژه را
بام اگر خوش بود، باشد شام خوش!
بی پژوهش، تا نپنداریم راست:
گر که بنماید به ما پیغام خوش!
ناچشیده، تا ننوشیم اش دگر:
می نماید باده گر در جام خوش!
دام بیند شیخ ما را، مرد و زن:
دیدنِ این دد بُوَد در دام خوش!
او ز خون مست است و ما از می: که نیست
آنچه خوش دارد بشر دد رام خوش!
می ننوشد شیخ در نوروز نیز:
نیست شُربِ پختگان بر خام خوش.
کاشکی آن را نسوزاند ترامپ:
باشد ار بر عامِ ما «برجام» خوش!
رهبران را باد رای آشتی:
تا جهان گردد از این اکرام خوش!
بگذرم زایشان:که، در جشن و سرور،
یاد کردن نیست از آلام خوش.
جش نوروزی کز آنِ عالم است،
باد خوش بر دیگران، بر مام خوش!
آرزو دارم که بینم تان همه
رَسته از هر آیتِ اسلام خوش!


نوروز۱۳۹۷،
بیدرکجای لندن