کیمیایِ شعور


جهانگیر صداقت فر


• همواره،
       ما
         تنها به "فروپاشی" اندیشه کردیم؛
گویا که
“    ساختن"
            خود دشخواریِ همّت بود. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۲ بهمن ۱٣۹۷ -  ۱۱ فوريه ۲۰۱۹


 همواره،

       ما

         تنها به "فروپاشی" اندیشه کردیم؛

گویا که

“    ساختن"

            خود دشخواریِ همّت بود.و دریغا

       که تا هنوز در نیافتیم

ابزارِ تدبیر

نه خمپاره‌ی تخریب بود و

                         نه خنجرِ خون ریزِ انتقام؛

و تبرزینِ تمکین نیز

دستاویزی به آهنگِ گریز

                      از بارِ تعهد می‌‌نمود.رهکارِ واقعه، اما

جُستنِ اکسیری ست

که ویرانگرِ جهل را

                   تا شعورِ تحوّل به کمال آرد.

***

یقین کن

      که ز آه واره‌ی هیهات هم،

هرگز

    ابری بر نمی خیزد از آن دست

که بر صحاریِ عطشان   

                      بارانِ رحمت ببارد!

                         **********                  

تیبوران- ۱۰ فوریه ۲۰۱۹