خورشید کاران


داریوش لعل ریاحی


• کجا رفتند آن خورشید کاران
چرا خشکید بر لب متن ِ جان جان

چه کس از نسلتان ، خورشید را دید
چرا چون آن سواران ، گل نرویید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۰ بهمن ۱٣۹۷ -  ۹ فوريه ۲۰۱۹


 
کجا رفتند آن خورشید کاران

چرا خشکید بر لب متن ِ جان جان


چه کس از نسلتان ، خورشید را دید

چرا چون آن سواران ، گل نرویید


در این کژ راه دیگر ، جنگلی نیست

کَنام ِ جنگل اکنون ، صحنِ بازیستیکی این سو ، یکی آن سو روان است

و جمعی محوِ ، آقای جهان استزبان ِ عشق را بر گیر و بنشین

که قایق ها پَر است از حرف و از کینچهل سال است درد ِ عشق دارید

سر از این خواب ِ وحشت بر نداریدزنان امروز اهل ِ کارزارند

به دلها شان ، گل ِ خورشید دارندهم اینان متن ِ جان جان را ، سرودند

گل ِ سرخی از آن خورشید ، بودنداگر راهی است ، راه ِ اتحاد است

طنین ِ هم صدایی ، شرط ِ داد استداریوش لعل ریاحی

پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

dlr۱۲۶۶@hotmail.com