روایتی دیگر از رفیق جانباخته حمید توکلی - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : مهرداد استرالیا

عنوان : یک بی توجهی ساده
نویسنده که زحمت کشیده و این متن را از نوار مصاحبه پیاده کرده، اگر قدری بیشتر دقت می نموداین زحمت را برای بیان حقیقت بر خود هموار نمی کرد
پرویز خرسند در این گفتگو مثل همه ۲۴ساعت زندگی اش، لول ر خمار و منگ بوده است،
حجم دروغهایش در این نوشته برای کسانی که می شناسندش اصل عجیب نیست.
سوالی که باقی می ماند این که برای زائده ها و پیوستگان به رژیمی که خودش از هر دارد نشان می دهد که دارم سرنگون می شوم، واقعا می ارزد؟
٨٨۴۹۴ - تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۷