شما چرا هستید؟! - اسماعیل خویی

نظرات دیگران
  
    از : شهرزاد مولوی

عنوان : درود به شاعر بزرگ
تواناتر قلم و قدم شما شاعر بزرگ. چون در سالها در برابر رژیم فاشیستی ولایت مطلقه آخوندی را که ننگ تاریخ معاصر ایران است، به زیبایی استادید و ایستاده اید.


خامنه ای!
ای ننگ مطلقه
فقیه بادبادکی
هر چند تو باد خوری
باز همان خارخارکی!
٨٨۴۴۴ - تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۷