"انسان فرشته نیست" و "زمان مرا به کجا می برد؟"
دو سروده


اسماعیل خویی


• ای مهربان!
شاید
از دیدگاهِ توست
کآن هر چه ها که دشمنِ من می گوید
بی پایه می نماید یا سُست.
(از: "انسان فرشته نیست") ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٨ آذر ۱٣۹۷ -  ۲۹ نوامبر ۲۰۱٨


 انسان فرشته نیست

ای مهربان!
شاید
از دیدگاهِ توست
کآن هر چه ها که دشمنِ من می گوید
بی پایه می نماید یا سُست.
شاید
برخی
یا هرچه ای
از هر چه ها که من می گویم،یا می کنم،
ناراست است
یا نادُرُست.

بگذر ز نیکِ ناب: کس از ما فرشته نیست،
نمی تواند باشد:
زیرا فرشته نیست.
انسان مُدام بر دوراهه ای از برگُزیدن است.
و امکانِ کژروی،به همه گام ها، در اوست.
و راستی نیز
دشمن نمی شناسد
یا دوست.


پنجم فروردین ۱۳۹۶،
بیدرکجای لندن* زمان مرا به کجا می برد؟


زمان مرا به کجا می برد،
در این فضای چو نابودن
سیاه وسرد و خموش؟

هراس دارد می گیردم
ز بی لگامی ی این توسنِ چموش!


پنجم فروردین ۱۳۹۶،
بیدرکجای لندن