ویرگول


اکبر ایل بیگی


• اینجا اگر بنویسم، برف سرخ می بارد، شهری سرخ
می شکفد در ویرگول، هر چند ویرگول شعر نیست
شکلی از دست، از خط من است، از روزگار حیرانی
که در زبان مام من، شاعران شعر را از یاد برده اند
شعری که آب باشد، چون شعر کپلاند، شاعر هلندی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ آبان ۱٣۹۷ -  ۷ نوامبر ۲۰۱٨


 
اینجا اگر بنویسم، برف سرخ می بارد، شهری سرخ
می شکفد در ویرگول، هر چند ویرگول شعر نیست
شکلی از دست، از خط من است، از روزگار حیرانی
که در زبان مام من، شاعران شعر را از یاد برده اند
شعری که آب باشد، چون شعر کپلاند، شاعر هلندی

اکنون در اتاق روی مبل لمیده ام، کنار شیشه شراب
به تلویزیون خیره ام، به رقص گیسوان زنی در تهران
روسری بر سر چوبی، موجی، فریادی سپید، کبوتری
گرداگرد زن، چماق ها، چون مشت مردان، در هیاهو

حالا نگاه کن، زن سرخ، برف سرخ، شهر سرخ است

اکبر ایل بیگی