سیزدهم آبان


داریوش لعل ریاحی


• سفره ای خالی ، کناری بر زمین
دفتر ِ مشقی پًر است از نقطه چین

کارگر بی مزد و دولت یاوه گو
قصه ِ کلثوم ننه ِ گوید به او ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ آبان ۱٣۹۷ -  ۷ نوامبر ۲۰۱٨


 کوچه کوچه راه خواهد رفت باد

بی صدا گردیده ، مرغ ِ بامداد


رنج ِ بی حدی درون ِ هر نگاه

ملت ِ بیچاره گوید : شاه شاه


سفره ای خالی ، کناری بر زمین

دفتر ِ مشقی پًر است از نقطه چین


کارگر بی مزد و دولت یاوه گو

قصه ِ کلثوم ننه ِ گوید به او


چپ گرایان در شعار و گفتگو

بد تر از ملت ، پًر از باد ِ گلو


سیزده ِ آبان فریب ِ پیش رو

جمله ِ بازی گران لیثار گو


دختر ِ ایران به میدانی فراز

پرچم ِ سرخش ، نماد ِ اعتراض


نه ، نمی خوابد نمیرد جنب و جوش

این فتاده بر زمین ، آید به هوش


خیزد و بر پاشود ، جانی که هست

عشق آزادی در ایران ، زنده است


داریوش لعل ریاحی

دوازدهم آبان ۱۳۹۷

dlr1266@hotmail.com