معیار ِ ما


داریوش لعل ریاحی


• معیار ِ کیستی؟
سپیدار ِ مضطرب
اینجا که هرچه بوده
سرابی ز بودن است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۶ مهر ۱٣۹۷ -  ٨ اکتبر ۲۰۱٨


 
معیار ِ کیستی ؟


سپیدار ِ مضطرب


اینجا که هرچه بوده


سرابی ز بودن است


اینجا که سرخوشان ِ عدالت


به زعم ِ خویش


در سرسرای ورودی دوزخ ، نشسته اند


معیار ِ کیستی ؟


تا که بگویم به کودکم


این ما هنوز مانده که تصویر ِ خود شوددر لابلای ِ هجوم ِ این عقب ماندگیببینمعیار ِ ما ، هنوزرقابت ِ از هم ربودن استتا مرگ ِ عنقریبداریوش لعل ریاحی

یازدهم مهر ۱۳۹۷

dlr1266@hotmail.com