پُرسی ز من از چه «شیخشاه»اش نامم؟! - اسماعیل خویی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.