از بلندگوی گلوی خروس


اسماعیل خویی


• ـ:«چرا
ستارگانِ پگاهی هنوز می تابند؟
چرا نمی خوابند؟
وترس شان از چیست،
که رنگِ روشان در پریدن است؟!» ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ -  ۱٣ ژوئن ۲۰۱٨


 ـ:«چرا
ستارگانِ پگاهی هنوز می تابند؟
چرا نمی خوابند؟
و ترس شان از چیست،
که رنگِ روشان در پریدن است؟!»

ـ:«چرا که،
          تا به هر که می شنود،
                                  از بلندگوی گلوی خروس،
                                                          مُژده داده شود
که ترس نیست، نه! از ترس نیست:
در آستانه ی دیدارِ رنگ پردازند؛
و از شکوهِ جهان گیرِ اوست
ستارگانِ پگاهی
            که رنگ می بازند.

چرا که
         ـ آنک ـ
            از بطنِ سرخ فامِ پگاه،
اَبَرستاره ی رنگ آفرین،
خورشیدِ نازنین،
نمانده چند دمی بیش
                   تا که زاده شود.»بیست و سوم فروردین ۱۳۹۶،
بیدرکجای لندن