"سنگ ها" و یک سروده ی دیگر


اکبر ایل بیگی


• به دریا بنگر
به سنگ ها که بر آب شناورند
باور کن
ما خواب نمی بینیم. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ -  ۱٣ ژوئن ۲۰۱٨


 
* سنگ ها


به دریا بنگر
به سنگ ها که بر آب شناورند
باور کن
ما خواب نمی بینیم.

آن سوتر
کوه آواز می خواند
با زبان آب
آبشار.

ما ایستاده ایم
فکر می کنیم
حکمت کوه
ماهی ها را مسخ کرده است.* رحم زندگی


در ابتدای پیری
دوباره طفل گشته ام
در رحم زندگی
شکلی قبل از تولدم
آنسان که در تن مادرم بودم.

شکم زندگی دیگر
بالا آمده است
من نه ماهه ام
وقت آن است که دوباره زاده شوم.

حالا ای زندگی
پاهایت را خوب باز کن
زور بزن
بگو یا مادر و دوباره زور بزن
نفس عمیق بکش
زور بزن.


اکبر ایل بیگی