چشمان جغرافیایی


بهمن پارسا


• زان سپس دیگر از پی باران
بوی ِ خوش خاک بر نیامَد.
رگهای دراز و باریک ِ نور
از چپ و راست ابر را در نوردید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ -  ۱٣ ژوئن ۲۰۱٨


 
هاجیده و واجیده
با چشمان ِ جغرافیایی ام باز ِ باز
و دهانی که از شرمِ بی دندانی بسته است
بر آسمان ِ پس از باران
در میان ابر ها،
به دنبال ِ تصاویری میگردم که اگر نه امسال
به سالی دیگر از یاد خواهد رفت.
زمین ِ باران خورده می بوید
و مشامم غریبی میکند و می قُر قُرَد*
بوی ِ ناخوش آیندِ قیر
همانی قیری که من بودم و دیدم،
خاک "جمال الحق" را به توبره کشید
زان سپس دیگر از پی باران
بوی ِ خوش خاک بر نیامَد.
رگهای دراز و باریک ِ نور
از چپ و راست ابر را در نوردید
حالا دوباره ابر می هاید و می هوید
ودر کرشمه هایش
هیچ شکلی از چشمانِ جغرافیایی ام
دلبری نمی کند.
خوبست به آنچه هست بنگرم
و نهیب در خویش زنم که: ای غریبه ی پیر و پیرار
در آنچه هست بنگر
وباور کن هرآنچه هست زیباست.


* قُرقُر با (غ) هم نوشته شده است و میشود.
۱۲ ژوئن ۲۰۱٨ مریلند