در غبار سانسور - برنامه ای از سید میثم آقاحسینی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣۹۷ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۱٨


در غبار سانسور برنامه ای از سیدمیثم آقاحسینی: بخش دهم (کانون نویسندگان ایران)
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ۱۳۹۷

این برنامه با هدف مبارزه با سانسور با بخش های متنوع تولید و هر دوشنبه
و پنج شنبه از تلوزیون رنگین کمان پخش میشود.

rangin-kaman.net