کلن - راه پیمایی برای نجات جان رامین حسین پناهی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۹ خرداد ۱٣۹۷ -  ۹ ژوئن ۲۰۱٨


دوستان گرامی!، ایرانیان استان نورد راین وستفالن!
روز شنبه ٩ ماه ژوئن ، به خیابان میرویم و صدای دادخواهی مادر رامین را فریاد میزنیم که از دنیا درخواست کرده کمک کنند فرزند دلبندش را اعدام نکنند.
با ما همراه شوید و نشان دهید که مخالف اعدام این جنایت سازمان یافته دولتی هستید. با ما همراه شوید و فریاد بزنید نه به اعدام، رامین حسین پناهی را آزاد کنید!
شنبه ٩ ماه ژوئن راهپیمایی از رونخالی پلاتس، نزدیک کلیسای بزرگ دم بطرف نوی مارکت
Samstag 9.06.2018
Roncalliplatz
از ساعت ٤ بعد از ظهر

کمپین نجات رامین حسین پناهی از همگان دعوت میکند در این حرکت مهم حضور بهم رسانند!
کمپین نجات رامین حسین پناهی