هزار پله


یوسف صدیق


• تو هزار پله سقوط کرده ای
و جیب زندگی خالی ست.
آی ارز ملی، ارز ملی ! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۱٣ می ۲۰۱٨


 
تو هزار پله سقوط کرده ای

و جیب زندگی خالی ست.

آی ارز ملی، ارز ملی !

گلوها می سوزند

بی آبی در رگ ها می دود

و کاروانی که از کنار گورستان می گذرد،

بسی خسته است، بسی خسته.

از سمت دریاچه های خشکیده باد می وزد

و نمک زخم داغ عصب هامان را می پوشاند.

چه بی پناه درختی

که ریشه هایش را بر شانه هایش نشانده باشند.

چه بی پناه رحمان

که نام دخترش را روی دیوار مهربانی می نویسد:

تولد: هزار و سیصد و تب، مرگ: پنج سال بعد.

تو هزار پله سقوط کرده ای ارز ملی !

و عزت که نام مستعار غرورت بود

به ذلت رضایت داد.

صدای دختر رحمان در گوشم می پیچد؛

می خواهم قلب ام را از روی خاک بردارم

اما نمی توانم، نمی توانم، نمی توانم.

.

شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

وقتی که دختر رحمان از یک تب دو ساعته می میرد... خسرو. گلسرخی