گل آفتابگردان
به استقبال هشتم مارس


مسعود بیزارگیتی


• درفصل زخم و شال های سفید
ایستاده ای
اگر چه آفتاب
در هجوم شب
پنهان است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱٨ اسفند ۱٣۹۶ -  ۹ مارس ۲۰۱٨


 
 گل آفتابگردان
نشسته ای
روبروی من

درفصل زخم و شال های سفید
ایستاده ای
اگر چه آفتاب
در هجوم شب
پنهان است

دورتر از حواس منی اگر
به رنگ رویاها
شکفته ای
گل آفتابگردان
و کلمات
در نسیم گیسوت
سرشار می شوند

www.bizargiti.com