شکوفه های سفید


داریوش لعل ریاحی


• برای شکوفه های ِِسفید رنگ ِ دمیده در خیالم
فردا را نقاشی می کنم
تا به تصویر در آورم
هزارانی را ، به دنبال ِ شکوفه ها
در پهنه ِ خیابان هایی که دور شده ام ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱۱ فوريه ۲۰۱٨


 
برای شکوفه های ِِسفید رنگ ِ دمیده در خیالم


فردا را نقاشی می کنم


تا به تصویر در آورم


هزارانی را ، به دنبال ِ شکوفه ها


در پهنه ِ خیابان هایی که دور شده ام


از سکوهای ِ برقش

………..

خود را در سبدی می بینم


آویزان شده ، از سقف ِ چوبی


اطاقی که دیگر نیست


و زمانی که از من گریخته است

……….

دستی از دور بر آتشی دارم


مبادا که بسوزاند


شکوفه های ِ خیالم را


هرچند


نه تیغش دیگر برنده


نه آتشش دیگر ، سوزاندنیست


داریوش لعل ریاحی

پانزدهم بهمن ۱۳۹۶

dlr1266@hotmail.com