پاریس - پشتیبانی از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۱ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱۰ فوريه ۲۰۱٨


هم‌میهنان آزاده!
در پشتیبانی از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری، به دعوت تعدادی از انجمن های فمینیست در فرانسه ازجمله هماهنگی فرانسه برای لابی اروپایی زنان و جامعه زنان ایرانی برای دمکراسی ، تظاهراتی در مقابل سفارت« حکومت اسلامی ایران» برگزار می شود.

زمان: روز پنج شنبه ۱۵ فوریه ۲۰۱٨ از ساعت ۱٣ تا ۱۶
۴ Avenue d’Iéna, ۷۵۰۱۶ Parisمکان:
همراه وهمگا م و با شرکت گسترده در این اکسیون از مبارزات زنان ایرانی علیه« حکومت اسلامی ایران» پشتیبانی کنیم.

جامعه زنان ایرانی برای دمکراسی

* لطفاً «روسری بر چوب» با خود بیاورید