لندن - فراخوان به تظاهرات


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۲ دی ۱٣۹۶ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۱٨


ایرانیان مبارز!
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با دستگیری هزاران تن از معترضان در تظاهرات اخیر و همچنین شکنجه و کشتن زندانیان سیاسی می کوشد تا جنبش انقلابی توده های به پا خاسته را در هم شکسته و صدای اعتراض مردمی که با شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" و برای "نان، کار و آزادی" در سراسر کشور به پاخاسته اند را در گلو خفه کند. وظیفه تمام نیروهای مبارز و انقلابی ست تا با تمام توان به حمایت از کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان به پاخاسته ای بپردازند که خون خود را برای برافکندن بساط این رژیم ضد خلقی و دیکتاتوری و کسب آزادی و برابری وثیقه ساخته اند! برای دفاع از جان دستگیر شدگان تظاهرات روزهای اخیر و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و رساندن فریاد حق طلبانه مردم ایران به گوش افکار عمومی متحدانه به پا خیزیم.

زمان: ساعت 14 تا 16
روز شنبه 13 ژانویه 2018

مکان: مقابل سفارت
جمهوری اسلامی در لندن

16 Princes Gate, London SW7 1PT
نزدیکترین ایستگاه قطار: KNIGHTSBRIDGE

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان
سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
10 ژانویه‍ی 2018