برای شاهرودی رسما پرونده جنایی گشوده شد


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۰ دی ۱٣۹۶ -  ۱۰ ژانويه ۲۰۱٨


بدنبال کنفرانس مطبوعاتی امروز در برلین آقای فولکر بک (VOLKER BECK) نماینده قبلی پارلمان آلمان و شاکی اصلی علیه شاهرودی به مینا احدی اطلاع داد که پرونده برای شاهرودی در آلمان رسما باز شده و شاکیان از ایران و خارج کشور میتوانند با ذکر شماره این پرونده مستقیما شکایات خود را به دادستان کل آلمان ارسال کنند.

شماره پرونده شاهرودی 3 ARP 4/18-4
ایمیل: Poststelle@Generalbundesanwalt.de

ایمیل مینا احدی
minaahadi26@gmail.com

مینا احدی
چهارشنبه ۱۰ژانویه ۱۳۹۶،
۲۰دیماه ۱۳۹۶