حزب کمونیست کارگری: در آستانه ۱۶ آذر دانشجویان چندین دانشگاه دست به تجمع زدند


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۴ آذر ۱٣۹۶ -  ۵ دسامبر ۲۰۱۷


امروز ۱۳ آذر دانشجویان دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، بهشتی، خوارزمی و ... دست به تجمعات اعتراضی زدند و علیه کالایی کردن دانشگاه و شهریه اجباری، علیه تبعیض جنسیتی و دانشگاههای پادگانی، علیه احضارها و بیحقوقی ها و علیه فقر و محرومیت مردم اعتراض کردند. دانشجویان در تجمعات اعتراضی خود خواهان تحصیل رایگان، درمان رایگان و کار و مسکن برای مردم شدند.

دانشجویان با پلاکاردها و شعارهایی مانند: از آبادان تا تهران سرکوب دانشجویان، دانشگاه پولگردان تضعیف زحمتکشان، نه به طرح کارورزی نه به ارزان سازی نیروی کار، تبعیض جنسیتی محکوم است، تشکل وابسته نمیخواهیم، در دانشگاه بیکاری بعد از تحصیل بیکاری، منطق سرمایه داری استثمار و بیکاری، با تهدید و یا احضار-ساکت نمی‌شیم اینبار، مسکن و کار و درمان- آموزش رایگان خواسته زحمتکشان، بهداشت- مسکن- درمان عمومی وظیفه دولت است، آموزش و سلامت در خدمت تجارت، خوابگاه دخترانه-زندانه زندانه، وعده وعید نمیخوایم جواب قاطع میخوایم و آموزش حق مسلم ماست اعتراض و انزجار خود را علیه تبعیضات و بیعدالتی ها و علیه بیحقوقی خود و اکثریت جامعه اعلام کردند. امروز در دانشگاه تهران نیز تئاتری توسط دانشجویان دختر و پسر اجرا شد که در آن دانشجویان خود را صدای تاریخ و پیشروان جهان جدید و بیرقداران رهایی سرکوب شدگان و کارگران اعلام کردند.

در بیانیه ای نیز که توسط بیش از ۳۲ تشکل دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو صادر شده است، این روز را نماد مبارزه دانشجویان پیشرو در راه عدالت و آزادی و روز اعتراض به بیکاری و فقر گسترده و اقتصاد مقاومتی خواندند و اعلام کردند که دست زورمندان اقتصادی و سیاسی باید از دانشگاه کوتاه شود. در این بیانیه به سرکوب تشکل های کارگری به منظور کنترل و ارزان سازی نیروی کار، به دستمزدهای ناچیز معلمان و کارگران، به افزایش هزینه درمان و به سرکوب ها و بیحقوقی های دانشجویان و مردم پرداخته شده و خواست های دانشجویان در یازده بند اعلام شده است. دانشجویان با این بیانیه که در ادامه بیانیه سال قبل منتشر شده، بعنوان بخشی از طبقه کارگر، همسرنوشتی خود را با کارگران و اکثریت محروم جامعه اعلام کرده و با صدایی رسا علیه بیعدالتی و استثمار و ظلم و سرکوب و علیه مفتخوران حاکم دست به اعتراض زده اند.

اعتراضات دانشجویان،‌ بیانیه ها و شعارهای آنها در سالهای اخیر نشان میدهد که جامعه چگونه به چپ میچرخد و همبستگی میان بخش های مختلف طبقه کارگر محکم تر و عمیق تر میشود و اقلیت حاکم و حکومت اسلامی آنها را با خواست ها و شعارهای آزادیخواهانه و عدالت طلبانه به مصاف می طلبد. تجمعات دانشجویان انعکاسی از فضای پر تحرک جامعه در شرایط امروز ایران است.


زنده باد همبستگی طبقاتی علیه استثمارگران و سرکوبگران
زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۴ دسامبر ۲۰۱۷