شقایق ها


دکتر شاداب وجدی


• گفتند
در جبهه ها               
خون جوانان
بر خاک صبور بیابان جاریست
تا ساحت پاک وطن
جاودانه برجای ماند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۴ آذر ۱٣۹۶ -  ۵ دسامبر ۲۰۱۷


 
گفتند
در جبهه ها               
خون جوانان
بر خاک صبور بیابان جاریست
تا ساحت پاک وطن
جاودانه برجای ماند
امّا برای من هرگز
وطن تنها خاک دشت و بیابان نبود

وطن
نیروی دست پینه بسته محرومان است
و غرور کودکی
که با کفش پاره به مدرسه می رود
وطن
مهربانی دستان لرزان زن قالی باف است
و پیشانی آفتاب سوخته مردی
که زمین را عاشقانه شخم می زند
و توان پاهای برهنه ای
که گوسفندان را به چرا می برد
وطن
چشمان به اشک نشسته مادری است
که چهار فرزندش را
در انفجار یک مین
گم کرد
و مغزهایی
که به جای توان یافتن از نیمکت های مدرسه
سنگینی تفنگ را بر دوش
احساس می کنند
و در کیف های کوچک خود
به جای کتاب
گلوله دارند

پیروزی، امّا
نه برای تو ای سرباز
که نصیب رهبران خواهد شد
درشتی چرم پوتین ها و سختی راه
پوست جوانت را سوخت
و تشنگی لب هایت را
و گلوله جانت را
امّا
این دروغپرداز قرون، تاریخ،
تنها نام رهبران را
به خاطره ها می سپرد

فردا تمام بلندگوهای کوته بین
کلمات قصار دهان هایی را
فریاد می کنند
که افتخار را
از جسد خونین تو دزدید
همچنان که نان را از سفره مادرت

با من بگویید
که دیگر آیا
به انتظار طلوعی می توانیم نشست؟
گفته بودم
که در دامان تو، ای البرز
بهار دیگر چه خواهد رویید؟
اینک
شقایق های داغدار
در هجوم توفان ظلمت