فروغ اگر میبود؟


سعید یوسف


• فروغ اگر می‌بود
برای زلزله شعری نمی‌سرود
نگاه او به جهان یا به رنج مردم
به شکل دیگر می‌بود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۴ آذر ۱٣۹۶ -  ۵ دسامبر ۲۰۱۷


 
فروغ اگر می‌بود
برای زلزله شعری نمی‌سرود
نگاه او به جهان یا به رنج مردم
به شکل دیگر می‌بود

فروغ اگر می‌بود
«زمین به زیر دو پایش ز تکیه گاه تهی می‌شد
صدای پایش از انکار راه بر می‌خاست
و یأسش از صبوری روحش وسیعتر» می‌بود

فروغ «خالی بی پایانی» در این جهان می‌دید
و روز را سرد و شب را
همیشه «در تراکم و طغیان» می‌دید
فروغ، «آیهٔ تاریکِ» زندگی
و فارغ از همهٔ «جانیان کوچک»
و های و هوشان در «مرز پر گهر» می‌بود

فروغ اگر می‌بود
هنوز از همه سر می‌بود


سعید یوسف