چنین گفت شاعر


مجید نفیسی


• "آن کس که با خود در گفتگو نیست
نمی‌تواند صدای دیگران را بشنود." ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۴ آذر ۱٣۹۶ -  ۵ دسامبر ۲۰۱۷


 
"آن کس که با خود در گفتگو نیست
نمی‌تواند صدای دیگران را بشنود."
چنین گفت شاعر
که از کرانه‌ی رود می‌رفت
و غرشِ هواپیماها نمی‌گذاشت
پچپچه‌ی آب را بشنود.

       بیست‌و‌نهم نوامبر دوهزار‌و‌هفده