انسان فرشته نیست


اسماعیل خویی


• ای مهربان!
شاید
از دیدگاهِ توست
کآن هر چه ها که دشمنِ من می گوید
بی پایه می نماید یا سُست. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۴ آبان ۱٣۹۶ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷


 
ای مهربان!
شاید
از دیدگاهِ توست
کآن هر چه ها که دشمنِ من می گوید
بی پایه می نماید یا سُست.
شاید
برخی
یا هرچه ای
از هر چه ها که من می گویم،یا می کنم،
ناراست است
یا نادُرُست.

بگذر ز نیکِ ناب:کس از ما فرشته نیست،
نمی تواند باشد:
زیرا فرشته نیست.
انسان مُدام بر دوراهه ای از برگُزیدن است.
و امکانِ کژروی،به همه گام ها،در اوست.
و راستی نیز
دشمن نمی شناسد
یا دوست.

پنجم فروردین ۱۳۹۶،
بیدرکجای لندن