زمین را میازار


بهمن پارسا


• دوست دارم زمین را
این شکسته بال شاهین را
این خِنگ زخمی ِ راهوار
این مادر ، ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٣ آبان ۱٣۹۶ -  ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷


 
دوست دارم زمین را
این شکسته بال شاهین را
این خِنگ زخمی ِ راهوار
این مادر ،
که طعمه ی فرزندان خویش است.
دریا ها
کوه ها
رود ها و تپّه ها
کویر لوت را
گُبی را
شکوه ِ بی پایان افقهایش را
دوست دارم؛
و جهات ِ اصلی و فرعی اش را.
بارانهایش کم کم و سیل آسا،
خشکسالانش گاه و بیگاه
لرزه های سرکش و ویرانگرش
و هرآنچه را در انبان دارد ، دوست میدارم.
هیچ موسیقی هرقدر دل انگیز
هیچ سمفونی هر قدر عظیم
هرگز خوش نوا تر از ضعیف ترین نُت ِ نسیم اش نیست
این ارکستر ِ بی همتا را دوست دارم.
پیش از خواب ِ هرشب و ابد
آرزویم را با ستارگانش میگویم،
ای نازدانه
ای گاهواره ی خوابها و بیداری ها
ای تنها سفینه ی آشنا ی این سفر ِ بی پایان
باش ، هماره و پیوسته باش.
و به فرزندانت- این وحوش ِ ناهمتا پیدا-
به دیده ی بخشش بنگر،
به آن امید که شاید
بیاموزد تا خواب ِ خوشِ کودکی را که در راه است
که در این گاهواره بباید خفت از وی دریغ مدارد.
آی انسان - ای سر آمد وحوش نا همتا پیدا-
این شاهین شکسته بال، این خنگ ِ زخمی ِ راهوار را ،
بیش از این میازار.
زمین را دوست داشته باش.

سه شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷-مریلند