بزرگداشت یاد جانباختگان قتل عام دهه ۶۰ و دفاع از مبارزات زندانیان سیاسی ایران در لندن


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۱ شهريور ۱٣۹۶ -  ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷به سنت سال های اخیر ، در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ، برای بزرگداشت یاد جانباختگان این جنایت تاریخی و همچنین رساندن صدای زندانیان سیاسی ایران به گوش افکار عمومی و دفاع از مبارزات و اعتصاب غذای آنان در سیاه چال های رژیم ، روز شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۷ یک آکسیون مبارزاتی و نمایشگاه عکس در مرکز شهر لندن برگزار شد. این آکسیون از ساعت ۱۲ ظهر در میدان ترافلگار اسکوئر شروع و در ساعت ۲ بعداز ظهر پایان یافت. رفقا با برپایی یک نمایشگاه عکس و بنرهای بزرگی که حاوی تصاویری از اعدام ها ، شکنجه ها و سرکوب مردم مبارز ایران در طول ٣٨ سال گذشته بود توجه عابرین را جلب کرده و با آن ها در مورد اوضاع ایران و سیاست های ضد مردمی جمهوری اسلامی و مبارزات کارگران و توده های تحت ستم صحبت کرده و به سئوالات آن ها پاسخ می دادند. همچنین شعارهای بزرگی با مضمون "مرگ بر جمهوری اسلامی" ، "پیروز باد مبارزات ضد امپریالیستی دمکراتیک خلق های خاورمیانه" ، "اعدام و کشتار در ایران باید پایان یابد" و ... به زبان های فارسی و انگلیسی در محل قرار داده شدند. عکس هایی از اعدام ها ، صحنه های مبارزات توده ای و تصاویر برخی از جانباختگان جنبش توده ای سال ٨٨ که در محل قرار گرفته بود توجه رهگذران را به خود جلب می کرد. یکی از بازدید کنندگان از نمایشگاه عکس با دیدن عکس جوان مبارز جواد کاووسی فر و شنیدن داستان زندگی وی که به دنبال ترور یکی از قضات جنایتکار دادگاه های تهران یعنی قاضی حسن احمدی مقدس در سال ۱٣۹۴ قهرمانانه و با لبی خندان و چشمانی باز به استقبال مرگ رفت و در ملاء عام به جوخه اعدام سپرده شد ، تحت تاثیر قرار گرفت و یک نقاشی زیبا از عکس او در زمان اعدام کشید. برخی از رهگذران با اعلام حمایت خود از اهداف برگزار کنندگان آکسیون ، نفرت خود را از رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی اعلام می کردند.
در طول این حرکت رفقا اعلامیه های زیادی به زبان انگلیسی در میان جمعیت پخش کردند. این آکسیون توسط فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان سازمان داده شده بود.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران - لندن
۹ سپتامبر ۲۰۱۷