رضاشاه


اسماعیل خویی


• گفتا که: - «رضا شاه زمینخواره نبود:
آن مردِ بزرگ هرگز این کاره نبود!»

خشم اش به خروش آمده بود از مستی!
گفتم: - «به سلامتی!» جُز این چاره نبود! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۹ شهريور ۱٣۹۶ -  ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷۱
گفتا که: - «رضا شاه به ما شادی داد.
حتا به زنانِ ما هم آزادی داد.»
گفتم که: - «دُرُست گویی امّا ای کاش
خود هیچ نمی کرد به مردُم بیداد!»

۲
گفتا که: - «رضا شاه که خودکامه نبود:
آن مرد که با عبا و عمّامه نبود!»
-: «خودکامه که بود»، گفتم، «امّا ای کاش
جُز آن همه خوبی اش به برنامه نبود!»

۳
گفتا که: - «رضا شاه به ما داد غرور؛
وز کشورِ ما کرد انیران را دور.»
گفتم که: - «بلی! ولی دریغا! ای کاش
می گشت، نه شاه، بل، ر‌‌ٰٓئیسِ جمهور!»

۴
گفتا که: - «رضا شاه زمینخواره نبود:
آن مردِ بزرگ هرگز این کاره نبود!»
خشم اش به خروش آمده بود از مستی!
گفتم: - «به سلامتی!» جُز این چاره نبود!

پاسرود

گفتا که: - «من ام چو شیر!» گفتم: - «باشد!»
گفتا: - «و چنو دلیر!» گفتم: - «باشد!»
گفتا: - «به زمین می خورم، از بس مست ام:
بازوی مرا بگیر!» گفتم: - «باشد!»

دهم تیر ۹۶
بیدرکجای لندن