طاووس خانم


نیلوفر شیدمهر


• آن روزها در تابستان‌های داغ هم
خود را می‌پوشاندم
            با آن نقش فریبا
                           گسترده
                                  روی قرمزی پتویم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۹ شهريور ۱٣۹۶ -  ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷آن روزها در تابستان‌های داغ هم
خود را می‌پوشاندم
            با آن نقش فریبا
                           گسترده
                                  روی قرمزی پتویم
آن روزها که پدر
زیر لب می‌خواند:
            چو غنچه بسته شد
                      پرش شکسته شد                        
                                    تا بدید آن زشتی پا      
آن روزها که مادربزرگ
ساق‌هایم را زاغ می‌زد
          و چشمهایش می‌گفت با آن‌ها
                     می‌توانم هر مردی را که بخواهم
                                       با خود زیرِ چترِمخملینم بکشانم
آن روزها آن روزها
با آن ساق‌ها
          که همچنان مصمم و سوزان
                                  پوشیده بودند
                                              در مخمل عرق      

آن روزها که من هنوز
آن خانمی بودم
               که پدر می‌گفت
                            با پاهای زشت
                                     که زیر سایه‌ی چتر بزرگ او
پنهان شده بود.      

/

نیلوفر شیدمهر
از کتاب تازه منتشره «در همه شهرهای دنیا زنی هست»
https://www.facebook.com/MehriPublication/posts/1924704561085033:0
https://mehripublication.wordpress.com/