آلزایمر


بهمن پارسا


• زیر ِ آسمانی بس آبی
ذهن اش روستایی است؛
در آستانه ی کویر.
نه به آب راه دارد،
ونه به آبراه! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۰ مرداد ۱٣۹۶ -  ۱۱ اوت ۲۰۱۷


زیر ِ آسمانی بس آبی
ذهن اش روستایی است؛
در آستانه ی کویر.
نه به آب راه دارد،
ونه به آبراه!
اینجا خورشید چیزی است
بین چیزها،
یکی از چیزها.
از دیدنی ها فقط ،دیدن مانده
و از حواس
             حواس
                     حواسِ….
نمیداند چند گانه؟!
نمیداند
       نمی دا ند،
چه چیز باقی مانده؟!
تاوان عبور از مرز بودن
از مرز نا باید و نمیباید بودن
اهانتی است به زمین، به زمان
به خویشتن!
کدام خویش اینک؟
کدام زمان اینک؟
کدام تن؟ کدام جان؟
وای واژه ها،
واژه های بی نوازش
واژه های بی رنجش
واژه ها ، واژه ها،
این چیز ،
این نمیداند چه چیز
کی تمام خواهد شد؟
کی؟

هفتم اوت ۲۰۱۷ مریلند.