صورت مساله را برای همیشه نمی توان عوض کرد - رضا اکرمی

نظرات دیگران
  
    از : مزدک زمانی

عنوان : امیدوارباشید
جناب اقای اکرمی مصاحبه دستفروش میوه اردبیلی باروزنامه اعتمادرابخوانیدوبه اینده امیدوارباشید
۷۹۶۹۴ - تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۶