اول ماه مه، صدمین سالگرد انقلاب سوسیآلیستی اکتبر


• مرتضی محیط: طبقه ی کارگر از نگاه مارکس - مناظره سیاسی میان کاربران پیرامون مبارزات طبقه ی کارگر و انتخابات ریاست جمهوری در ایران - یکشنبه ۲۳ آوریل، ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی در پالتاک ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٣۱ فروردين ۱٣۹۶ -  ۲۰ آوريل ۲۰۱۷