پیام نوروزی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ٣۰ اسفند ۱٣۹۵ -  ۲۰ مارس ۲۰۱۷


پیاله دور دگر زد.
و ما ایمان می اوریم به آغاز فصل سرخ، فصل سبز، فصل رهائی و عشق و شور!
سبز بهاری دیگر از راه می رسد تا سی و هشتمین نقطه سرخ را بر زمینه سربی سپیده ی صبح کاذب آزادی بنشاند
سی و هشت بار بهار امد و ما بندیان خرد و خراب خیمه ی زمستانی سی و هشت ساله، هر بار در مقدمش نا امیدی را قربانی کردیم و باورمند و عاشق بدور آتشی که ققنوس دل امید وار خویش بر آن نهادیم پای کوفتیم و سر انداختیم .
هر چند گه و گاه در این سالها از آتش نمیر نوروزی ما به کردار سوختن کنده های کهن، بیشتر دود بر می خاست تا شعله ...
و هر چند بودند نوروزهایی که زمستان زور گوئی و بی عدالتی برف استبداد و سلطه را به سودای پوشاندن و پنهان کردن زوج نوروزی ما "ایمان و ارمان" باریده بود ...
اما هرسال نفس گرم و عطر آگین بهار جنبش و زندگی را بر این هردو همراهان ازلی می دمید و ققنوس امید از خاکستر خویش سر بر آورده و برای مبارزه بال و پر می آراست !
امسال نیز به نیروی همین یقین، با بشارت رسیدن بهار، خوان و خانه می آرائیم و سرمست و مشتاق شکستن زمستان سلطه جهل، اسارت ، بیعدالتی و اختناق به پیشواز نفس تازه و رهائی بخش هستی می شتابیم
و در مقدم بهار، یک دست جام باده و یک دست طبل و تار، به رقصی جانانه میانه میدان برمی خیزیم
سماع مستانه ای با این سرود:
اگر خود صد خزان آرد تباهی
بر آید سرخ گل خواهی نخواهی

نوروز ١٣٩٦
شورای هماهنگی
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران