خسرو باقرپور
نوروز تویی!


• من کافرم به نرگس،
من کافرم به سنبل،
من کافرم به گُل ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ٣۰ اسفند ۱٣۹۵ -  ۲۰ مارس ۲۰۱۷گوید: "امیرِ دهلوی" *
ـ : "آن نرگسِ رعنای تو،
آورده کیشِ کافری"
آری!
من کافرم به زیبایی ی گلزاران؛
من کافرم به رایحه ی غنچه در باران؛
وقتی با تو می گذرم از میانِ گلستان؛
و چشمم هیچ گلی را نمی بیند.
عطرِ زیرِ گلویِ تو باغ را مست می کند؛
و من پیشانه، مدهوش مانده ام!

آری!
من کافرم به نرگس،
من کافرم به سنبل،
من کافرم به گُل
به هرچه گُل!
وقتی با دسته ای از نرگس و گُلهایِ نازدار؛
به دیدارِ تو می آیم
و خجسته می شوم
در نوروزِ گیسویت.

* ای چهره‌ی زیبای تو رشک بُتان آذری
هر چند وصفت می‌کنم در حسن از آن زیباتری
...
عزم تماشا کرده‌ای آهنگ صحرا کرده‌یی
جان و دل ما برده‌ای اینست رسم دلبری؟
عالم همه یغمای تو خلقی همه شیدای تو
آن نرگس رعنای تو آورده کیش کافری
(امیر خسرو دهلوی)