باستانی تازه!


بهمن پارسا


• فصل ِ سرما رفت و آمد نوبهار
عدّه یی شیرین و بعضی زهر مار

من خودم جزء گروه دوّمم
لاجرم قُر می زنم لیل و نهار ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۴ فروردين ۱٣۹۶ -  ۲۴ مارس ۲۰۱۷


 
 

فصل ِ سرما رفت و آمد نوبهار
عدّه یی شیرین و بعضی زهر مار

من خودم جزء گروه دوّمم
لاجرم قُر می زنم لیل ونهار

همسرم خون میخورد ازدست من
لیک اوهم می کِشَد از من دَمار

نوتَر از امروز روزان دگر
هست در تقویم عالم بی شمار

لیک ایران به هرجا ، بوده است
جشن نوروز کهن را پاسدار

یاد یاران کن هم اینک نازنین
نیست بر گردون دمی هم اعتبار

شادی نوروز را هر روزه کن
بهتر از شادی نباشد هیچ کار

با تما کهنگی این بنده هم
می کنم انیشه ام را نو نوار

یاد ایران میکنم گاهی ولی
جای من اینجا و اینجایم دیار!

نقش ِ عیدی با درآمدهای کم
هست نوعی از نبرد و کار زار

بی گمان آسان بود گر آینه
تیره دارد خاطر از تصویر تار

وقت ِ آن باشد که دستی مهربان
از رخ ِ آیینه بزداید غُبار

واژه های مهربانی خرج کن
واژه های دلپذیر و با وقار

کارهای سال نو از این قبیل
حرفهای روز نو از اینقرار

در سخن هرگز کسی سعدی نشد
منّتش بر گردن ِ من استوار

نکته یی شیرین از او دارم بیاد
باب طبع مردمان ِ هوشیار

"ای که دستت میرسد کاری بکن
پیش از آن کز تو نیایدهیچکار"

روز ونوروزت خجسته هموطن
دشمن ات همواره بادا خوار وزار.

...وبهاران خجسته باد.

نوروز ۱٣۹۶