سخنرانی های مهرداد درویش پور در مارس و آپریل در سوئد و اتریش


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲٨ اسفند ۱٣۹۵ -  ۱٨ مارس ۲۰۱۷


سخنرانی های مهرداد درویش پور در مارس و آپریل در سوئد و اتریش
درباره مهاجرت، تضادهای جنسیتی و نسلی، فرهنگ ناموسی، خشونت، مردانگی و برابری جنسیتی
20 مارس در نورشپینگ و 21 مارس در استکهلم
21 آپریل: وین، 25 آپریل بورلنگه، واستکهلم: پارلمان سوئد

به مناسبت روز جهانی زن و کنفرانس های دیگری درباره مهاجرت، تضادهای جنسیتی و نسلی، بهم پیوستگی، مردانگی، فرهنگ ناموسی، خشونت و برابری جنسیتی، مهرداد دوریش پور سلسله سخنرانی هایی به تنهایی یا همراه با دیگران در شهرهای زیر برگزار می کند:

20 مارس در نورشوپینگ:، ساعت: 9 تا 12 ظهر، برگزار کننده و آدرس:
Flyktingmedicinskt Centrum: Runstenen, hus 10/11 bakom Vrinnevisjukhuset

21 مارس دراستکهلم: همراه با وزیر بیمه اجتماعی آنیکا استراند هل.
Adress :World Trade Center” ، برگزار کننده: صندوق بیمه 09:00 – 16:30 ساعت

وین: 21 آپریل زمان ساعت 18 بعد از ظهر،
برگزارکننده: انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش، ساعت 19 بعد از ظهر مکان محل خانه ایران.
Binder gasse 5-9/1 1090   .Wien آدرس

سوئد، 25 آپریل در بورلینگه: ساعت 9 تا 11 برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک زیر رجوع شود:
Community Parent Education برگزار کننده:
www.svenskacope.se

25 آپریل: استکهلم، پارلمان سوئد، ساعت 13 تا 15 همراه با چند پژوهشگر دیگر.