بازار آشفته‌ی نفت - احمد سیف

نظرات دیگران
  
    از : کیا

عنوان : تشکر از نویسنده !
مقاله یی مناسب ، استدلایی ،ساده برای همه وبجا .
۶۵٨۲٣ - تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣۹٣