نشهد ان محموداً و اعوانه و انصاره صادقون و مظلومون!!!


سعید درخشندی


• احمدی نژاد و نزدیکانش عامل و شاگرد اول آموزش منبرهای وعظ آقایان از گذشته تا به امروز می باشند. احمدی نژاد و اعوان و انصارش مولود تلفیق؛ امتراج و ازدواج! دین و سیاست هستند. احمدی نژاد محصول اصیل و ناب و مجری دین سیاسی شده است که آیت الله خمینی نظریه پرداز آن میاشد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۹ اسفند ۱٣٨۶ -  ۲٨ فوريه ۲۰۰٨


این روزها صحبت از هتک حرمت نسبت به خانواده آیت ا...خمینی وتقابل با بیت آیت ا... وانحراف از اندیشه وی وترویج خرافات در جامعه به کرات شنیده میشود وتمامی چهره های سیاسی شناخته شده در جمهوری اسلامی به اعلام موضع در این خصوص پرداخته اند. این روزها همه در مقابل دخالت نظامیان در سیاست هشدار وانذار میدهند وحرکت نظامیان در مسیر سیاسی را خلاف اندیشه آیت ا...خمینی و وصیت نامه وی میدانند وچنین امری را تشبیه به آتشی می کنند در خرمن انقلاب، هم انقلاب وهم آرمانهای آن را می سوزاند. این هشدار دهندگان جهت حملات خود را متوجه دولت احمدی نژاد و یارانش کرده و گوی سبقت را از هم ربوده اند و در این مسیر تا آنجا پیش رفته اند که آیت ا...خمینی و خانواده اش را بر جایگاه امامان و معصومین شیعه نشانده اند.
چه اتفاقی افتاده است که یکباره این همه چهره انقلابی و دست اندر کار در نظام ولایت فقیه از ابتدای انقلاب تا کنون به این صرافت افتاده و پیام صامت؛ صدادار؛ رسا و معنادار می فرستند. اتفاق خاصی افتاده؟ آیا واقعاً عده ای به یکباره تصمیم می گیرند که سفره پهن کنند و جایی خالی برای امام زمان در آن در نظر بگیرند؟ آیا تشکیل جلسه در روز جمعه که امام زمان هم در آن حضور داشته باشد به یکباره شیادبازی وعوام فریبی شده است؟ آیا کشیدن اتوبان و منو ریل و تمهید سیستم صوتی برای استقبال از امام زمان ترویج خرافات و خرافه گرایی است؟ و آیا احمدی نژاد و حامیانش واین جریان به قول اینان مشکوک! فریب خورده؛ کوچک از نظر سیاسی؛ شیاد و بچه می ماند؟
بی شک در مملکتی که به قول رهبر و بنیانگذار آن مملکت امام زمان است و ولی فقیه حاکم آن نایب و جانشین وی و منتصب از سوی خداوند می باشد رفتار؛ گفتار و اعتقادات احمدی نژاد و یاران وی نابهنجار؛ شیاد بازی؛ عوام فریبی و ترویج خرافات وانحراف نمی باشد! و البته به فرض خرافه بودن و ...در حکومت دینی فقه محور که بنا بر نظریه ولایت مطلقه فقیه –بنانگذار آن- حفظ نظام واجب واجبات است؛ ترویج خرافات و... برای حفظ نظام نمیتواند این گونه مورد هجمه و انتقاد یاران آیت ا...خمینی قرار گیرد!
به این آقایان باید یادآوری کرد که آیا می شود در کشوری که رهبر آن با وجود ارتش و قوای انتظامی فرمان تشکیل سپاه و ارتش بیست میلیونی بسیج را صادر می کند و تمامی کار گزاران حکومت خود را بسیجی می دانند و نهاد عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا در ارتش و دیگر قوای نظامی و انتظامی بر این قوا سیطره و هژمونی کامل دارند و نیروهای سپاهی و بسیجی در تمام ارکان نظام صاحب مسند هستند؛ نظامیان در عرصه سیاست دخالت نداشته باشند!؟ و آیا حفظ دستاوردهای انقلاب و حفظ نظام ولایت فقیه جز از طریق سپاه؛ بسیج؛ فرهنگ بسیجی؛ فضای امنیتی و پلیسی ودخالت نظامیان در سیاست امکان پذیر است؟....
توجه و نگاهی دقیق به شعارها ؛ادبیات؛گفتار ومواضع محمود احمدی نژاد؛ از بردن نفت بر سر سفره های مردم تا محو و نابودی اسرائیل ومبارزه وایستادگی در برابر آمریکا؛ ابرقدرتها و نظام سلطه؛ صدور انقلاب؛ مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و...مبین این امر است که احمدی نژاد؛ نزدیکان و یارانش بیش از هر کس و هر چیز دیگر به آرمانهای انقلاب و گفتار و اندیشه های معمار آن همسو و نزدیک هستند. اما با وجود این وی متهم به عدول از شعارهای انقلاب و انحراف از راه آیت ا...خمینی ؛خرافه پرستی و شیادی می شود. احمدی نژاد و نزدیکانش عامل و شاگرد اول آموزش منبرهای وعظ آقایان از گذشته تا به امروز می باشند. احمدی نژاد و اعوان و انصارش مولود تلفیق؛ امتراج و ازدواج ! دین و سیاست هستند. احمدی نژاد محصول اصیل و ناب و مجری دین سیاسی شده است که آیت ا...خمینی نظریه پرداز آن میاشد. احمدی نژاد حاصل ؛جوهر و عصار فقه سیاسی برآمده از تاریخ حوزه های علمیه و فرزند خلف ومشروع انقلاب و آیت ا... خمینی است. حاشا و کلا؛ دامن وی وحامیانش از این انگها مبراست .در این اثنا جالب اینجاست که هجمه کنندگان باب اجتهاد و تاویل و تفسیر در نص قرآن را باز میدانند اما تاویل و تفسیر کلام آیت ا...خمینی را نه و در این راه خود کشون ! می کنند. گیریم عمل دولت نهم ترویج خرافات باشد؛ قربانی کردن برای سلامتی فلان مقام در سفر چطور؟ به فرض صحت گفته منتقدین و با این مبنا و معیار به نظر می رسد نوع مقابله با این جریان و دفاع از آیت ا... خمینی و اندیشه و خانواده ایشان از طرف آقایان به نوعی
پررنگ تر؛ رنگ و بوی خرافات و ترویج آن را می دهد و اگر این طور نیز نباشد که بعید به نظر میرسد؛ اینطور استنباط می شود که آقایان ٣۰ سال است که در خواب هستند و چه فایده که دیر بیدار شده و تازه فهمیده اند !...
نتیجه این که هر اتهامی را می توان علیه احمدی نژاد و جریانش طرح کرد غیر از عدول و انحراف از حفظ و اندیشه آیت ا...خمینی و شعارهای پس از انقلاب و آرمانهای آن انقلاب. به گفته ایشان تنها گناه احمدی نژاد و هم فکران و هم سلکان وی اینست که آنها حضور امام زمان را در صحنه بسیار پر رنگ تر؛ جدی تر و موثرتر از این آقایان می دانند و در این راستا عملگراتر؛ صادق تر و انقلابی تر هستند و در این میان توجه و التفات بیشتری نسبت به امام زمان دارند تا نایب وی و ولی فقیه زمان در حالی که التفات و توجه طرف مقابل بیشتر به جایگاه آیت ا...خمینی نایب وقت امام زمان و یارانش و نایب کنونی می باشد تا امام زمان!!