یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بیانیه‌ی مشترک شش تشکیلات در محکومیت ترور مولوی عبدالغفور جمالزئی در ترکمن صحرا


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۲ آذر ۱٣۹۷ -  ٣ دسامبر ۲۰۱٨


بیانیه‌ی مشترک شش تشکیلات بلوچ و تورکمن و کوردھای کورمانج
در محکومیت ترور مولوی عبدالغفور جمالزئی در تورکمنصحرا

این بیانه ی سند همکاری چند تشکل منطقه ئی برای محکومیت توطئه و ترور حکومتی درترکمنصحرا وبلوچستان و سیستان است

هم میهنان گرامی!
روز ششم آذرماه ۱٣۹۷ مولوی عبدالغفور جمالزھی امام جماعت اھل سنت بلوچ در روستای رضا آباد شھرستان رامیان ترکمنصحرا، در راه بازگشت پس از اقامه نماز صبح با ضرب گلوله تفنگ شکاری به قتل رسیده است. بنا به گفته افراد نزدیک به مقتول، "ایشان یکی از مخالفین سرسخت طرح سپاه برای مسلح کردن مردم بلوچ استان گلستان بوده وبارھا ازسوی نھادھای امنیتی مورد تھدید وبازجویی قرار گرفته بود. دراعلامیه صادره از جانب "سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا" آمده است که: "بنظر میرسد رقابتھا و دعوای بین بلوچ ھا وسیستانیھا به ترکمنصحرا ھم کشیده شده ودراوضاع بحرانی کنونی وارد مرحله جدیدی گردیده است ".
از آنجا که جمھوری اسلامی ایران ھمواره پیشبرنده سیاست "اختلاف بینداز و حکومت کن" بشیوه ی فرقه گرایانه برعلیه "غیرخودی ھا" بوده و می باشد، احتمال اینکه ترور مولوی عبدالغفورجمالزھی که خیرخواه مردم بود، بقصد تشدید و گسترش اختلافها و بدبینی ها میان بلوچ و زابلی وتورکمن، وراه اندازی درگیریهای خونین درترکمنصحرا بوده باشد، بسیارجدّی به نظر میآید۔
   رژیم جمھوری اسلامی ایران بر بنیاد سوء استفاده از دین وبه ویژه از مذھب شیعی نوع "امام و امتی"اش، مردمان دارای دیگر مذاھب را "غیر خودی" محسوب داشته وبا استفاده ابزاری از خود فروختگان و خودباختگان خودی اش دراستان بلوچستان و سیستان اختلاف عمیقی دربین مردم بلوچ و زابلی براه انداخت. واکنون مدتھاست دامنه اختلافات عمیق وخشن دربین آنها را به بیرون ازمرزھای استان بلوچستان وسیستان، ازجمله منطقه تورکمنصحرا، جایی که جمعیت قابل توجھی ازمردم بلوچ و زابلی براساس برنامه های توطئه گرانه مھاجرت داده شده اند، کشانده است.
   مخالفت رئیس حفاظت "اداره ی جغرافیایی ارتش" با دریافت دستورازدفتر رھبری درسال ۱٣۶۱ علیه اجرای پروژه وزارت نیرو برای "گسترش بهره گیری از منابع آب رود هیرمند" که درصدد دستیابی کامل بسهم پنجاه درصدی سهم ایران ازآب آن رود که بتدریج کاهش یافته و به کمتراز یکچهارم رسیده بود، نمونه ای ازاینگونه توطئه ھا درراستای سیاست خشکاندن عمدی دریاچه هامون درسالهای قبل ازآغاز دوره خشکسالی وکوچاندن بخش کلانی ازاھالی بلوچ وزابلی ازمنطقه سیستان به تورکمنصحرا می باشد۔
   نظام جمھوری اسلامی حاکم برکشور بعلت سرشت ساختارش دچار بحرانهای علاج ناپذیر فزاینده ای شده ، روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند واختلافات درونی جناحھای حاکم بر سر شیوه استمرارحاکمیت ننگین شان وجنایت علیه مردمان ایران، آنان را درخطر توطئه علیه یکدیگر قرارداده است. درچنین شرایطی بدون شک دامن زدن به اختلافات وایجاد درگیریھای خونین درمیان اقشار گوناگون جامعه ازابزارھای بسیار مھم برای حداکثر بھره برداری درایجاد پراکندگی وعدم ھمبستگی ھرچه بیشتر درمیان مردمان ایران ازسوی حاکمان رژیم اسلامی ایران میباشد۔
ھنگامیکه رانندگان حمل و نقل وکارگران هفت تپه وفولاد کشوردراعتصاب و تحصن روزانه بوده وتظاهرات خیابانی بازنشستگان ، معلمان ومال باختگان، مورد حمایت دانشجویان و روشنفکران واقشار اجتماعی گوناگون کشور قراردارند، آیا درچنین هنگامی شایسته است که به بهانه‌ی اختلافات دینی ومذھبی ویا هر بهانه‌ی دیگری که خواست حکومتیان ولایت فقیھی است، مردم علیه یکدیگر برخیزند؟ آیا مولوی عبدالغفور جمالزهی که با نقشه وطرح پلیدانه‌ی سپاه پاسداران برای ایجاد چند دستگی درمیان مردم، به دست نادانی که خود قربانی این نظام است، ترور گردیده است از برادران بلوچ و زابلی و تورکمن ھا نیست؟ آیا گریه‌ی زن وفرزندان او موجب آزردگی وجدان همه‌ی انسان دوستان نخواهد بود؟ به باور ما، وظیفه انسانی همه‌ی رهبران دینی شیعه و رهبران دینی اهل سنّت و متنفّذین جامعه است تا درمقابل اینگونه تفرقه افکنی های حکومت استبدادی آگاهانه ایستادگی نموده وسیاست های اهریمنانه‌ی این رژیم فرقه گرا ودشمن مردمان ایران را افشاء نمایند.
   ما تشکیلاتهای امضآء کننده این اعلامیه، ضمن محکوم کردن این ترورجنایتکارانه نظام دیکتاتوری جمھوری اسلامی ایران و تسلیت به خانواده ودیگر بازمانده های شهید مولوی عبدالغفور جمالزھی، از مردم ترکمن و بلوچ و زابلی آن منطقه انتظار داریم که ھوشیارانه درمقابل توطئه ھای پنھانی رژیم حاکم، ازهرگونه دشمنی و ستیز مذهبی و قومی پرهیز کرده، دست در دست یکدیگر برعلیه حاکمان غارتگر وضد آزادی و حقوق انسانی مردمان ایران، به سوی استقرار یک حاکمیت مردم سالار غیر دینی، دمکراتیک و فدرال برمبنای منشور جهانی حقوق بشر به پا خیزند.

امضاء کنندگان بترتیب حروف الفباء:
۱- جبهه‌ی متحد بلوچستان ایران- جمھوریخواھان
۲- جبھه مردم بلوچستان
٣-حرکت ملی دموکراتیک تورکمن
۴- حزب مردم بلوچستان
۵- سازمان مردمی کُرمانج خراسان
۶- سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن

یکشنبه ۱۱ آذر۱٣۹۷ - ۲ دسامبر ۲۰۱٨


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست