یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

دست ترامپ و دولت آمریکا از سر مردم کوتاه - رحمان حسین زاده


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۱۲ می ۲۰۱٨


آنچه در مراسم اعلام خروج از برجام توسط ترامپ در روز سه شنبه گذشته هشتم ماه مه به نمایش گذاشته شد، صحنه مشمئز کننده دیگری از اعلام قلدری و گانگستریسم دولت آمریکا در قامت ژاندارم خودگمارده جهان معاصر بود. و البته این نمایش شنیع خود محصول نظم حاکم کاپیتالیستی و به همین اعتبار مایه ننگ بشریت و همین نظم و مناسبات حاکم است. گفتن این حقیقت در نشریه جریان کمونیستی ما که به قدمت ٣٩ سال عمر جمهوری اسلامی، بی اما و اگر و قاطع برای سرنگونی جمهوری اسلامی کوشیده و میکوشد، به نظر بعضی ها شاید تناقض به نظر برسد. اما پارادوکسی در کار نیست. هیچ درجه از سرنگونی طلبی قاطع در مقابل جمهوری اسلامی، ما و هیچ جریان کمونیست و رادیکال و سالم سیاسی را مجاز نمیکند از سرگردنه بگیری و تهدید بشریت توسط قداره بندانی چون ترامپ و نتانیاهو و دیگر شرکای جهانی و منطقه ای شان، چشم پوشی کنیم. ظاهر مسئله برجام و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است، اما چه کسی نمیداند، اهداف جنایتکارانه پایه ای تر و گسترده تر در جدال با قدرتهای بزرگ سرمایه داری در آرایش سیاسی جهان و خاورمیانه و در قبال آینده جامعه ایران مطرح است. ما به روشنی متوجه نسخه غم انگیزی هستیم که جنایتکارانی چون ترامپ و شرکایش به بهانه درافتادن با جانیان اسلامی حاکم بر ایران قصد اجرایش را دارند. ما و مردم حق طلب و معترض و آزادیخواه ایران، کارکرد اینها را در عراق و افغانستان و سوریه و لیبی در قالب مضحک تقابل "دمکراسی با دیکتاتوری" دیده ایم. لذا عزم جزم کرده ایم اولا با نیروی اراده خود جمهوری اسلامی را بیندازیم، و ثانیا مانع سناریوهای ارتجاعی و سیاهی شویم که آمریکا و شرکای منطقه ای و محلی اش در پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی و برای آینده بعد از این رژیم سیاه تدارک دیده اند. عروج جنبش گسترده سرنگونی در ده روزه دی ماه ٩٦ تنها نقطه آغازی متفاوت و البته گوشه ای از این عزم و اراده عظیم کارگران، زنان، جوانان و مردم اعماق جامعه علیه وضع موجود، علیه سرمایه داری و جمهوری اسلامی است که با صدای رسا نقشه های شوم معماران نظم جهنمی سرمایه را رد خواهد کرد. همین جنبش دی ماه نه تنها جمهوری اسلامی را لرزاند، بلکه ترس از عروج آلترناتیو رادیکال کارگر و مردم بپاخاسته و چپ از اعماق جامعه خواب از چشم ارتجاع جهانی و منطقه و نیروهای راست در خود ایران ربوده و مجددا آنها را به فکر راهکارهای مقابله با اراده مردم و راه اندازی و تقویت آلترناتیو دست راستی خود انداخته است. ترامپ و شرکا هم فهمیده اند با برجام و بی برجام جمهوری اسلامی میرود. صورت مسئله آنها هم کنترل اوضاع در مسیر سرنگونی و تقویت و عروج دادن آلترناتیو راست در مقابل آلترناتیو چپ و کارگری و مردمی رادیکال مردم است. خروج از برجام، کنار گذاشتن آن قید و بندهایی است که مانع تحرک بالای دولت آمریکا برای اعمال فشار تعیین کننده بر جمهوری اسلامی و کمک به شکل دادن به آلترناتیو و اقدامات دست راستی در قبال تحولات جاری ایران است.
نشانه های بارز به حرکت درآوردن شتابان راهکارهای دست راستی بعد از لفاظی های سه شنبه شب ترامپ شروع شد. اعلام احیا و گسترش بسیاری از تحریمهای اقتصادی گذشته و حتی چشم انداز تحریمهای اقتصادی بیشتر برای به استیصال کشیدن جامعه، به صحنه آمدن فوری نتانیاهوی جانی و حامی ترامپ و به دنبال اقدامات نظامی اسرائیل علیه مواضع نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و گسترش تب جنگ، شادمانی اپوزیسیون راست ایران از جمله رضا پهلوی و ناسیونالیسم پروغربی و فرقه مجاهد و ناسیونالیسم کرد و فدرالیست چیها به مناسبت خروج آمریکا از برجام، گوشه هایی از مجموعه اقدامات دست راستی است که زیر نظر آمریکا قرار است معماری و به جامعه ایران تحمیل شود.
در صف مقابل مردم آزادیخواه و متنفر از جمهوری اسلامی، قطب چپ و کارگری و کمونیستی و حزب حکمتیست این اوضاع پیچیده را با چشمان باز دیده و می بینیم. این قطب در تلاش مستمر و هر روزه خود جهت گردآوری نیرو برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، همزمان سد محکم در مقابل طرح و نقشه ارتجاعی آمریکا و هم پیمانانش در منطقه و شادمانی اپوزیسیون راست می بندیم. آنچه برای کارگر و کمونیسم و جنبش سرنگونی انقلابی باید مشخص باشد، دخالت آمریکا و اقدامات آن چیزی جز ارتجاع محض و یاری رسانی به تقویت اپوزیسیون بورژوایی و ارتجاعی ایران نیست. حزب حکمتیست و کمونیسم کارگری از سالها قبل مقابله با چنین روند ارتجاعی را فراخوان داده است. حزب ما با انتخاب ترامپ طی بیانیه ای در دسامبر ۲۰۱۶ تحت عنوان "انتخاب ترامپ و تحرک ارتجاعی اپوزیسیون راست" رئوس سیاست خود را با شفافیت اعلام کرده است. ما در دو بند پایانی بیانیه مان چنین گفتیم:
" ۶- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست بعنوان جزء لایتجزای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقق آزادی در ایران، طرحهای ارتجاعی جریانات راست در اپوزیسیون را قاطعانه افشاء و منزوی خواهد کرد. مردم ایران در مقاطع مختلف تاریخی عواقب دخالتگری امپریالیستی آمریکا در تحولات سیاسی ایران و در دهه های اخیر عواقب توهم پراکنی شاخه های مختلف اپوزیسیون راست ایران را نسبت به دخالت قدرتهای جهانی و به ویژه آمریکا و غرب و اجرای طرحهای ارتجاعی آنها را دیده اند. مردم ایران در کشورهای همسایه تجربه تلخ سناریوهای سیاه دست پخت آمریکا و غرب را دیده و می بینند. نه حزب حکمتیست، نه طبقه کارگر و نه توده وسیع مردم منزجر از اسلام و رژیم اسلامی، اجازه نخواهند داد که این دلقکهای سیاسی، این سناریوهای فاجعه بار را در ایران تکرار کنند. برای ما و مردم، برای ما و کارگران، برای ما و زنان، واضح است طرحهای ارتجاعی از بالای سر مردم برای آینده سیاسی ایران باید خنثی و ناکام شود. سیاستهای ارتجاعی اپوزیسیون راست باید تماما افشاء و ایزوله شود.

۷- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست در مسیر استراتژی انقلاب سوسیالیستی و برقراری حکومت کارگری در جامعه ایران، برای سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی و سراپا جنایتکار اسلامی توسط جنبش طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران به عنوان گام اول این استراتژی سوسیالیستی مبارزه میکند. حزب حکمتیست به استقبال مبارزات رو به رشد کارگری و اعتراضات مردمی علیه کلیه ابعاد موجودیت رژیم اسلامی میرود و این مبارزات و اعتراضات را نیروی واقعی سرنگونی رژیم و تحقق آزادی و برابری در ایران میداند. حزب حکمتیست مردم آگاه و آزادیخواه را به اردوی آلترناتیو سوسیالیستی خود، اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی فرا میخواند. صفوف آزادیخواهی جامعه ایران در پروسه سرنگونی رژیم اسلامی، باید آگاهانه آلترناتیو راست و میلیتاریستی و سناریو سیاهی را رد کنند و راه حل رادیکال، آزادیخواهانه، چپ و کمونیستی را انتخاب کنند"
اکنون هم حزب حکمتیست کماکان براین سیاست پافشاری میکنیم. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست