یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بمناسبت روز ۱۲ اردیبشت روز معلم در ایران - یداله بلدی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ٣۰ آوريل ۲۰۱٨


سازمان فرهنگی یونسکو روز۵ اکتبر برابر با ۱٣ مهرماه را، بعنوان روز معلم نامگذاری کرده است.، اما درایران روز ۱۲ اردیبهشت که مصادف است ، با ترور آیت اله مطهری را بعنوان روز معلم برسمیت میشناسند.
درزمان رژیم پیشین، روز ۱۲ اردیبهشت که خونبهای کشته شدن ، دکتر خانعلی ، دبیر دبیرستانهای تهران بود ، به پیشنهاد معلمان بعنوان روز معلم تعیین گردید
پس از انقلاب، رژیم تلاش میکرد تا روزهای مذهبی را جایگزین روزهای ملی ومردمی کند ، ودراین راستا روز معلم یعنی ۱۲اردیبهشت ، روز کشته شدن خانعلی ودستاورد مبارزات معلمان را نادیده گرفت، وروز ترور آیت اله مطهری را که برحسب اتفاق آنهم در روز ۱۲ اردیبهشت روی داده بود ، رابعنوان روز معلم نامگذاری کرد.
در جوامعی که با اصول دموکراتیک ومشارکت مردمی اداره میشود، معلمان بمثابه قشری فرهکی واگاه نقش برجسته ای را در برنامه ریزی، آموزش وپرورش جهت سازندگی نسلهای اینده ایفا میکنند، اما درجامعه ما که خودکامگی دینی حاکم است، معلمان نه تنها نمیتوانند نقشی در یرنامه ریزی آموزش وپرورش داشته باشند ، بلکه، خواستها ومطالبات آنان نیز نادیده گرفته میشود واز داشتن کانون مستقل خود نیز محروم اند، اما قشر معلم، همواره درعرصه های سیاسی از پیشگامان، مبارزه برای کسب عدالت وازادی بوده، چنانکه معلمان زیادی هم دراین را ه جان باخته اند ویا سالها زندان وشکنجه را تحمل کرده اند،، وهمواره برای تشکیل کانونهای مستقل خود مبارزه کرده اند.درشرایط کنونی ایران در این بحران حاد اقتصادی وتورم روز افزون ، میزان حقوق معلمان نه تنها متناسب باوظایف سنگین آنان نیست ، بلکه حقوق ناچیز آنان پاسخگوی ، نیازهای ابتدایی خانوادگی آنان نیز نیست.
معلمان همواره از داشتن کانون مستقل خود محروم بوده اند ، وفقط در برهه هایی از زمان که جامعه ازفضای باز سیاسی برخوردار بوده است ، توانسته اند کانون مستقل خودرا تشکیل دهند. دراسفند سال ۱٣٣۹ معلمان در باشگاه مهرگان که در واقع پایگاه معلمان بود، پیشنهادی را در جهت افزایش حقوق به دولت ارایه دادند، این پیشنهاد از سوی معلمان سراسر کشور مورد پشتیبانی قرار گرفت، وپس از آن معلمان برای پیگیری خواسته های خوددرمیدان بهارستان ودر برابر مجلس بعنوان اعتراض بر زمین نشستند، ماموران با ماشین آبپاش سعی کردند که معلمان را متفرق کنند ودسته ای از ارذل واوباش مزدور، نیزبا چاقو به معلمان حمله کردند، اما معلمان همچنان مقاومت میکردندکه دراین حین ، سرگرد شهرستانی رییس کلانتری بهارستان با شلیک گلوله ، خانعلی دبیر دبیرستان جامی را بقتل رساند، معلمان جنازه خانعلی را برسر دست گرفنتد وبه بیمارستان رساندند.، درروز تشییع جناز ه خانعلی تمام مدارس تهران تعطیل شد،برخورد خشن پلیس با معلمان وکشته شدن خانعلی موجب شد که خواستهای معلمان از خواسته های صنفی فراتر رفت وبه خواستهای سیاسی فرا رویید، این خواستها عبارت بودند از۱برکناری دولت۲ محاکمه قاتل خانعلی ٣ انتخاب محمد درخشش رییس باشکاه مهرگان بعنوان وزیر فرهنگ.، این حرکت بعد ازکودتای ۲٨ مرداد، بیسابقه بود، شاه که در برابر خروش یکپارچه وبیسابقه معلمان قرار گرفته بود، ناچار به عقب نشینی شد، شریف امامی که نخست وزیر بوداستعفا داد،شاه ، علی امینی که مورد حمایت جناح دموکراتهای امریکا بود را به نخست وزیری برگزید، وامینی نیز محمد درخشش را به وزارت فرهنگ منصوب کرد، حقوق معلمان نیز افزایش یافت وبه حداقل ۶۰۰ تومان رسید.، پس از این موفقیت؛ معلمان، پس از ۶روز اعتصاب ؛ به مدارس باز گشتند واز سوی دانشاموزان گلباران شدند وروز ۱۲ اردیبشت روز کشته شدن خانعلی بعنوان روز معلم رسمیت یافت.
از سال ۴۱ تا ۵۷ معلمان از داشتن کانون صنفی خود محروم بودند ، دراوایل سال ۵۷ معلمان ، جزو اولین اقشاری بودند که کانون صنفی خودرا تشکیل دادند ، اولین کانون مستقل معلمان در۱۶ مهر ماه ۵۷ در کرمانشاه تشکیل شد ، زنده یاد هرمز گرجی بیانی نقش محوری در تشکیل این کانون را داشت که در ۲۹ مرداد ۵٨ باتفاق چند معلم دیگر بجوخه اعدام سپرده شد.
پس از انقلاب درحالیکه باید یکی از دهها هزار معلم ، باز گشایی مدارس را دررسانه هااعلام میکرد ، رفسنجانی برپرده تاویزیون ظاهر شد وروز باز گشایی مدارس را اعلام کرد، وبا موعظه ونصیحت دانشاموزان را به عبادت ووحفاظت از رژیم فراخواند.
حاکمیت که معلمان مترقی ، چپگرا ومجاهد رامانع ، پیشبرد برنامه های اسلامی سازی مدارس تلقی میکرد ، به تبعید، اخراج وحتی ترور معلمان دگر اندیش دست یازید،، در اوایل مهرماه ۵٨، فدایی دبیر دبیرستانهای کرمان که از سازمان دهندگان اعتراضات معلمان بود، ترور شد و ۴۰ نفر از معلمان بندر عباس نیز ، درهمان ماه اخراج شدند
پس از اخراج بخش زیادی ازمعلمان دگر اندیش ، مدارس جولانگاه معلمان ودانشاموران حزب الهی وبسیجی گردید، وبرنامه ریزان کلان آموزش وپرورش شعارها ، باورها وخرافات دینی را به دانشاموزان القا میکردند، قرآن خواندن ونماز خواندن را در مدارس ترویج میکردندوهزاران طلبه ، برای آموزش ، احکام اسلامی، و در واقع برای تحکبیم پایه های حاکمیت راهی مدارس شدند.
درسال ۷۶ باروی کار آمدن خاتمی گشایش اندکی درفضای سیاسی جامعه پدید آمد، ومعلمان موفق شدند ۴۵ کانون مستقل را در سراسر ایران ایجاد کنند، اما کانونها همچنان با فشار وکارشکنی روبرو بودند. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ، تهدید وارعاب ودستگیری معلمان بیش از گذشته آغاز شد وکانونها بتدریج منحل شدند.
آمار معلمان وکادر اداری ، آموزش وپرورش ، شامل یک ملییون وسیزده هزار نفر میباشد که هفتصدهزار آنرا معلمان تشکیل میدهند، هشتاد درصد ازمعلمان را نیززنان تشکیل میدهند.
درشرایط کنونی، معلمان برای جبران کمبود حقوق، وتامین هزینه های زندگی ناچارند در اوقات ، غیر تدریس، به کارهای دیگر بپردازند، وبناچار به حرفه هایی مانند ، مسافرکشی کار در شرکتهای خصوصی ، ویا بنگاههای املاک واتوموبیل ، تدریس خصوصی، وحتی دستفروشی روی میا.ورند، .کارهای اضافی معلمان که اغلب باروحیه آنان ساز گاری ندارد، آنانرا از نظر جسمی وروانی، فرسوده میسازد وتوان آنانرا در تدریس کاهش میدهد، که پیامد آن افت تحصیلی است.
نیروهای امنیتی همواره حرکتهای معلمان را زیر نظر دارند ، زیرا به نقش معلمان وتاثیر آنان درجامعه واقفند، اما معلمان نیز از هر فرصتی برای ابراز خواسته های برحق خود استفاده میکنند ، جنانکه درسال ۷٨پس از تصویب ماده ۱۰ احزاب، معلمان مجوز فعالیت دریافت داشتند وکانون معلمان اغاز بکار کرد، اما دولت خواسته های انانرا براورده نکرد.دراسفند ٨۵حدود بیست هزار معلم برای مطالبات صفی وافزایش حقوق ، درمیدان بهارستان بمدت سه روز ، اجتماع کردند، مقامات دولتی تعهد دادند که به خواسته های انان رسیدگی خواهند کرد، امادرروز ۲٣ اسفند معلمان، مورد تهاجم قرار گرفتندوخواسته های انان نیز تحقق نیافت وسخنگوی کانون ، علی اصغر ذاتی وبعضی اعضای کانون بنامهای رسول بداغی ، ومحمود بهشتی لنگرودی ، علی اکبر باغانی ، حمید پور وثوق، محمد رضا رضایی گرگانی ، علی اصغر شیخی دستگیر وزندانی شدندوروزهای عید را درزندان گذزاندندوحکم سه سال حبس تعلیقی برای آنان صادر شد، وعیدی خودرا از احمدی نژاد دریافت کردند، نشریه مستقل کانون با مدیریت محمد خاکساری نیز توقیف گردید. درشهریور٨۶ اعضای جمعیت شورای هماهنگی معلمان نیز مورد یورش وضرب وشتم قرار گرفتند، و۴۰ نفر از معلمان نیز دستگیر شندند.
روز نهم اسفند ۹۵ ، نقطه عطفی درجنبش دادخواهانه معلمان بود، دراین روز طوماری با امضای ۱۴۰ هزار نفر، تحویل کمیسیون اموزش وپرورش وهیات رییسه مجلس گردید، خواستهای مطرح شده شامل بودجه عادلانه برای اموزش وپرورش، افزایش حقوق معلمان وبهبود کیفیت اموزشی بود، درروز ۹ اسفند معلمان، درشهر های زیادی باشرکت در گردهمایی ها ، خواستهای خودرا اعلام کردند، این حرکت گسترده ترین وفراگیر ترین، تجمع معلمان در سالهای اخیر بود، در این حرکت اعتراض آمیزمعلمان، درشهرهای، کرمانشاه ، سنندج ، دهگلان، لامرد، شیراز ، کامیاران ، اصفهان ، شهر کرد ، اهواز، لردکان ، دیواندره، خارک، اراک، ، بندرعباس، کوهدشت ، شاهرود، تربت حیدریه ، خرم اباد، ، فردوس ، قزوین، ساری ، زنجان، بجنورد وتبریز مشارکت داشتند، دراین گردهمایی ها معلمان فقط، به خواسته افزایش حقوق اکتفا نکردند، بلکه خواستهای آموزشی وسیاسی را نیز مطرح کردند،این خواستها عبارت بوند از ۱افزایش حقوق معلمان باتوجه به هزینه متوسط زندگی ومیزان تورم۲ ازادی معلمان زندانی ودیگر زندانیان سیاسی٣ برنامه ریزی برای بهبود وضعیت نابسامان اموزش وپرورش۴ توجه به مناظق محروم واختصاص بودجه برای مدارس کپری وکاهگلی۵ ارتقای سطح علمی کتابهای درسی۶ مبارزه با اعتیاد وشرارت در مدارس ۷ افزایش بودجه کلی آموزش وپرورش٨ عدم دریافت شهریه از دانشلموزان وحق تحسیل رایگان ۹ احیای مقام ومنزلت معلم۱۰ برخورداری از آزادی اندیشه وبیان ۱۱ برسمیت شناختن فعالیت صنفی وبرخورداری از انتشار روزنامه مستقل۱۲ مشارکت معلمان در نوشتن کتابهای درسی .دراین گردهماییها، معلمان پلاکاردهایی که حواسته های آنان برآن نوشته شده بوددردست داشتند وسرودهای انقلابی میخواندند.
وضعیت مالی معلمان بازنشسته بمراتب، اسفبار تر است، معلمان باز نشسته که تمام دوران جوانی ومیاسالی خودرا ، به آموزش فرزندان مردم اختصاص داده اند اکنون در دوران کهولت ، بجای برخورداری ازارامش ورفاه نسبی، ناچارند برای جبران کمبودهای مالی به کارهای شاق که متناسب با تواناهاییشان نیست تن دردهند. درسهمیه بندی سال ۹۶ سهمیه ۱۵ ملیون دادنشامور ومعلم که ۲۰ درصد جمعیت کشوررا دربرداردفقط ۹درصداز کل بودجه به اموزش وپرورش اختصاص دارد ..
معلمان همچنان برای کسب حقوق خود مبارزه میکنند واکنون چندین معلم در زندان هستند واسماعیل عبدی معلم مبارز که به ٣ سال زندان محکوم شده هم اکنون در اعتصاب غذا بسر میبرد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست