یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

روزنامه سلام و سکوت مافیای مطبوعات در رابطه ب ازندانی شدنم - محمد شوری


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۴ تير ۱٣۹۶ -  ۵ ژوئيه ۲۰۱۷


روزنامه نگاری ازنگاه من،یعنی اینکه بایدبه نهادقدرت همواره سیخونک زدوآنان رابه چالش گرفت وباپیله کردن خواب رابرچشم شان حرام.تاازقدرت سوء استفاده نکنندومنافع ملی راحفظ وعدالت اجتماعی راتقسیط.
روزنامه نگاری کارش بتونه کاری ورنگ کردن نیست؛چیزی که ماسالهاست درمطبوعات ایران شاهدآن هستیم وروزنامه نگاری پروژه ی باندهای قدرت اعم ازنیروهای امنیتی واطلاعاتی وجریان های سیاسی شده تابواسطه آن،کارها رابه پیش ببرند.وایضاوعلاوه برآن،تربیت نیروی های خودی؛که به ضرب رانت،ساپورت رسانه ای می شوندوگاه طعم یک زندان هم چاشنی آن!!مثل بادکنک بادمی شوندودر داخل توزیع وبه خارج ازایران پرتاب وبادردست گرفتنن سرنخ این بادکنک ها،درجهت واستراتژی مافیای مطبوعات،هدایت تاچنانچه سرخود،خودسرشوند وتوزردازآب درآمدند،بتوانندبترکاندشان وقس علیهذا...
ازنظرمن مطبوعات ایران مافیایی اداره می شودوبودجه پنهان وآشکاراش ازنهادوباندهای قدرت وذی نفوذ است.آنهاباتولیدوتربیت یک سری افرادپیاده نظام و نوچه،می خواهندتابا سمپاتی آنها،ثبات موردنظرحفظ شود.
روزنامه نگارمستقل وشجاع درداخل وخارج ازایران بیرون این دایره نمی تواندپابگیردچون همیشه پای ثابتی(اعم ازجریان به اصطلاح اصولگرا واصلاح طلب) درمیان است.آنهاهستندکه واردشوندگان به این عرصه رانوچه می خواهندواگرغیرازاین شد،بایکوتش می کنندو زنجیره واروی راازشغلش محروم وهکذاالخ....
هرکه واردبشودبایددرچارچوب آنهاباشد،این چارچوب وخط مشی راهم مافیای مطبوعات تحریرورقم می زند.
آنچه دردومین فایل صوتی وتصویری ازاینجانب می بینیدومی شنویدبرخی جزئیات ویادآوری درارتباط بادستگیری وزندانی شدنم، درست۲۴ساعت بعدازتعطیلی روزنامه سلام درتاریخ۱۷تیر۱۳۷۸است که سالهاست به اشاره مافیای #مطبوعات خواسته اندبرآن سرپوش بگذارندوباسکوت بگوینداصلاچنین چیزی وجودنداشته ولابداین راهم ازجمله توهمات بنده می دانند!!
سکوت خباثت آمیزی که دامنه اش به رسانه های خارج ازایران هم سرایت کرده وباحضور نمایندگان مافیای مطبوعات درآنجا،هرسال که سالگردتعطیلی روزنامه سلام وواقعه ی ۱۸تیرمی شوداین سرپوش وسکوت ادامه پیداکرده ودرمورد زندانی شدن اینجانب هیچ حرف وسخنی به میان نمی آورند.
بیچاره مردمی که اینهابخواهندقهرمانانشان شوندتاازبندجهل واستبدادواستحماربرهند!!...
ومکروامکرالله والله خیرالماکرین
لینک وآدرس مطالبی که دراین سالهادراین خصوص نوشته ام به اضافه آدرس یوتوب فایل صوتی وتصویری،به قرارزیراست.
روز_خبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران وخودم
assize.blogspot.de


روزشمارمن و روزنامه سلام
www.akhbar-rooz.com

روزشمارمن و روزنامه سلام
www.pezhvakeiran.com

عاقبت این نردبان افتادنیست
www.rahesabz.net

۱۶تیر۱۳۷۸وآخرین روزکاری درروزنامه سلام
assize.blogspot.de

آدرس اولین فایل صوتی تصویری من درموردکتاب

https://youtu.be/Fhl_yJnl_z4
آدرس دومین فایل صوتی وتصویری من درروزنامه سلام وزندانی شدنم

https://youtu.be/6QoT0wXzXP0

 

محمد شوروی - روزنامه نگار بیکار


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست