یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

به نام مردم سخن نگوییم - سهراب مبشری

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : سهراب مبشری

عنوان : پذیرش انتقاد
خواننده گرامی آقای اردلان. با اینکه من یک جا در پرانتز بدین اشاره داشتم که ایران به جز چهار شهروند ذکر شده شهروندان دیگری نیز دارد و جای دیگر هم ادعای حضور میلیونی در مراسم را در گیومه گذاشتم تا آن را زیر سئوال برم، با این حال این انتقاد را می پذیرم که خود متن ممکن است در خواننده این تصور را ایجاد کند که من همه شهروندان ایران را در آن چهار تیپ خلاصه کرده ام. از این رو از انتقاد شما سپاسگزارم. من هم مانند شما به شرکت در چنین مراسمی انتقاد دارم و آن را در همین متن سوررئال خوانده ام. پیروز باشید.
۷۷٨۱۹ - تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۵       

    از : امیر ایرانی

عنوان : شهروندی و جود مشترکات فراوان و تکثرِ تعامل گونه در بین آنان
آقای مبشری ارجمند در نوشتارش یک تقسیم بندی از شهروندی بعمل آورده که این اقدام ایشان نشان از این می دهد که در یک جامعه، تکثری وجود دارد و باید برای تحول در جامعه بر مبنای این تکثرات برنامه ریزی کرد که این همان پذیرش تکثرگرایی در حوزه اندیشه است که بدنبالش آزادی در اندیشه و آزادی خواهی در هر جامعه ای طلبیده می شود و به دنبال آن دمکراسی در حوزه سیاست را به پیش می آورد.
این مسائل هر فعال اجتماعی و سیاسی را بسمت پذیرش و تلاش برای تحقق آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی خواهد برد.
آن فعالِ خواهانِ آزادی و دمکراسی،در پی یک تعامل در بین گروه های مختلف اجتماعی خواهدرفت. آن تعامل نیز خود را در موارد زیر نشان خواهد داد:
-در مسائل مبارزاتی؛
-تحقق ساختاری مناسب که بتوان خواسته های مشترک را هم پیگیری کرد و تحقق بخشید وهم بتوان آن خواسته مشترک را پررنگ و پیگیری کرد.
آنان که وجود تکثرا را نمی پذیرند و هدف مبارزاتی خاصی را دانسته یا ندانسته یا ریاکارانه آنهم با مطرح کردن یک طبقه یا یک قومی یا یک دینی درپی این می روند که فقط این دین یا طبقه یا... مُحق است و من مبارز مدافع آن هستم و بقیه در مقابل آن تعریف می شوند وباید با آنان جنگید، در مورد این افراد می توان گفت: آنان خود یک خونریزان جدیدی بیش نیستند اگرچه یک هویت مبازاتی از این ادعاها، برای خود بتراشند.
۷۷٨۱٨ - تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۵       

    از : کامرانی

عنوان : شهروند شماره یک !
آقای اردلان ! شما فکر میکنید همه مردمی که با مشخصات "شهروند شماره یک" تصویر شدند مثل شما کمونیست انقلابی هستند که این نتایج را گرفتید؟
۷۷٨۰۲ - تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۵       

    از : علی اردلان

عنوان : اصلاح طلب کمونیست یا کمونیست اصلاح طلب؟
ایشان بدون مقدمه واردتقسیم بندی شهروندان ایرانی میشودودرادامه جای به جای طوری حرف میزند که گویاخارج ازاین تقسیم بندی فرضی، کس دیگری وجودندارد.به عبارتی مقاله درکلیت خوداین توهم را القامی کندکه تمام شهروندان ایرانی درمراسم ختم رفسنجانی نماینده داشته اندوبه نوعی تمام ایرانی ها پای کاربوده اند.نخیراینطورنبوده.کسیکه مخالف کل نظام است هرگزدرمراسم حکومتی شرکت نمی کند(اینرابعنوان کسیکه بامردم ایران زندگی میکندمی گویم).ایشان توهم پراکنی می کنند.آندسته ای که به زعم ایشان مخالف کل نظام است ولی برای ابرازمخالفت دراینگونه مراسم های ننگ آورشرکت می کند،همان اصلاح طلب غیرحکومتی ست که بتدریج درحال رفتن به زیرپرچم اصلاح طلبان حکومتی ست.چگونه ممکن است کسی مخالف رژیم باشد، ولی هدف از برگزاری تجمعات حکومتی رانداند؟مگرآنکه خودش هم دل درگرواصلاح طلبان داشته باشد(وقتیکه حاضراست شانه به شانه تندروهای بسیجی شعاردهدیعنی اینکه می خواهدحکومت صدایش رابشنودنه مردم ایران).این شهروندبه اصطلاح شماره یک ایشان، چراتصمیم نمی گیردخودبه خیابان برود.چراسعی نمی کندصف خودراازحکومت جداکند؟مگرمخالف حکومت نیست؟نکته این است که این شهروندمخالف ایشان احتمالاحاضرنیست هیچ هزینه ای بدهدومثل کارگران ومعلمان بطورمستقل خواسته اش رافریادبزند.این شهروندشماره یک همان خرده بورژوای خوشبخت است که ازدگماتیسم حکومت به تنگ آمده ولی باآن تضادلاینحل ندارد.می خواهدخودرابه حکومت سرمایه داری وباورهای مذهبی اش نزدیک کند، تاهم باورهای اوراتغییردهدوهم نظام مقدس نولیبرال راحفظ کند(نظامی که اورابه خوشبختی رسانده).پس باوراینکه عده ای ازاین خرده بورژواها پز مدرن بودن می دهند وبه این دلیل زیاد نمی خواهندخودرابااین فناتیک ها همراستا وهم طبقه نشان دهند،سخت نیست.ولی باوراینکه تمام مخالفان حکومت شامل همین طبقه فریبکار و مصلحت جوست، بسیارسخت وناممکن است.ببینیدفعالین کارگری چه می گویند؟سعیدشیرزادچه می خواهد؟آیایک راننده، یک معلم یاپرستار ویایک کارگرزحمتکش دلیلی برای شرکت درختم رفسنجانی(نمادغارت وجنایت)دارد؟یک کمونیست واقعی خودرا درباشکوه کردن مراسم حکومتی، شریک میسازد؟نمی دانم شایدکمونیست هائی هستندکه می خواهندآخوندهارااصلاح کنندویا رادیکال ترین افراد گروه شان می خواهندانقلاب ملی دموکراتیک راه بیاندازند(که همان سرمایه داری نولیبرال است باچهره ای بشاش تر).ازاین دست گروه های مدعی کمونیسم وجود دارند ومتاسفانه نام مکتب رهائی بخش کمونیسم رالکه دارساخته اند.درودبرمبارزان واقعی ازجمله سعیدشیرزاد.
۷۷۷۹۹ - تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۵       

  

 
چاپ کن

نظرات (۴)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست