یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

پیش نویس منشور


جواد رضایی میرقائد


• ما ضمن تاکید بر دستآوردهای تاریخی این سیستم اقتصادی اجتماعی و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، با نقد نظری و تجربه اندوزی از کاستیهای آن به این باور رسیده ایم که بدون آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، سوسیالیسم بطور واقعی متحقق نخواهد شد. لذا تا رسیدن به این باور خود از هر تحول دمکراتیکی که با ارزشها و اصول انسانی ما همخوانی داشته و آنرا نفی نکند بطور مشروط حمایت خواهیم نمود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ اسفند ۱٣۹۶ -  ۷ مارس ۲۰۱٨


این متن رو به رفقا و کسانی خواهد کرد که بدلیل شرایط سرکوب حکومت جمهوری اسلامی و عدم توجه برخی از رهبران جریانات سیاسی به حقوق دمکراتیک درون سازمانی، تاکنون از بیان نظرات جدی خود محروم بوده اند.
لذا ضمن پوزش از جنبش چپ و انقلابی مردم ایران در خصوص اشتباهات فاجعه بار سیاسی برخی از رهبران به این باور رسیده ایم که با تجربه اندوزی از آن دوران می توان در راستای رشد و ارتقای مبارزات مردم ایران یاری رساند!
به امید روزی که هزاران عضو و هوادار سابق جریانات فوق الذکر بتوانند از حقوق سازمانی خود در عرصه عملی و نظری بهره مند گشته و حزب جدید التاسیس نیز با برخورداری از حمایت و دخالتگری رفقای داخل کشور و دیگر مدافعان جنبش چپ مشروعیت خود را کسب نماید .                                          


پیش نویس منشور

کشور ما نیازمند توسعه پایدار و تحول دموکراتیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. توسعه پایدار و تحول دموکراتیک بدون تامین آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، دخالت مستقیم شوراهای مردمی و تضمین اجرای حقوق شهروندی امکان پذیر نیست.
ما ـ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (طرفداران وحدت چپ) و کنشگران چپ ـ در پاسخ به الزامات امروز جامعه ایران بر این باوریم که توسعه پایدار و تحول دمکراتیک در کشورمان نیازمند استقرار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی می باشد. مبارزه برای استقرار این اصول جزیی از وظایف ما در راستای استقرار سوسیالیسم خواهد بود.
بنابراین ضرورتها، ما بعنوان بخشی از مدافعان سوسیالیسم برآنیم تا با ایجاد یک حزب سوسیالیستی در پیوند با دیگر نیروهای مدافع آزادی و برابری در جبهه ای مشترک در این راستا تلاش و مبارزه کنیم.


دیدگاه و ارزش های ما

ما جزئی از جنبش چپ و مدافع سوسیالیسم در ایران و عرصه جهانی هستیم. سوسیالیسم به باور ما: نظام و سیستمی اقتصادی اجتماعی است که با مبارزه و تلاش آگاهانه، هدفمند و برنامه ریزی شده توسط کارگران، زحمتکشان و دیگر مدافعان نیروی کار در تقابل با ساختار طبقاتی نظام سرمایه داری و نظامهای عقب مانده پیش از آن، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و دیگر ثروتهای بشری بر پایه آزادی، برابری و احتیاجات جوامع انسانی استوار می گردد، نفی اسثتمار و نظام طبقاتی یگانه راه نظام انسان محور مورد نظر ماست.
سیستم اقتصادی اجتماعی سوسیالیسم محصول روندی آگاهانه، هدفمند و برنامه ریزی شده است که با تلاش و مبارزه همگانی برای پیشرفت در عرصه تولید و توزیع اقتصادی متناسب با نیاز بشر و تضمین حیات آن، گسترش و تعمیق آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی شورایی، دسترسی همگانی به اطلاعات، حفظ محیط زیست، دفاع از ارزشهای انسانی، با بکارگیری همه دستاوردهای بشری برای یک زندگی مطلوب طی تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران ممکن خواهد شد.
ما ضمن تاکید بر دستآوردهای تاریخی این سیستم اقتصادی اجتماعی و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، با نقد نظری و تجربه اندوزی از کاستیهای آن به این باور رسیده ایم که بدون آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، سوسیالیسم بطور واقعی متحقق نخواهد شد. لذا تا رسیدن به این باور خود از هر تحول دمکراتیکی که با ارزشها و اصول انسانی ما همخوانی داشته و آنرا نفی نکند بطور مشروط حمایت خواهیم نمود.
۱/ ما بعنوان عضوی از جنبش چپ ایران در مبارزه ‌ طبقاتی‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ میان‌ مدافعان "کار" و "سرمایه‌" جریان‌ دارد، در جبهه‌ نیروی کار قرار داریم. صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، انتخابات آزاد، دموکراسی، برابری حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، حفظ محیط زیست، رفع تبعیض های طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی و مذهبی، از اصول پایه ای برنامه، اهداف و ارزش های سوسیالیستی ما محسوب می شوند.
۲/ ما معتقدیم، مشروعیت قدرت و حاکمیت سیاسی در یک نظام دمکراتیک ناشی از مشارکت مستقیم و انتخاب آزاد آنها برای یک دوره معین و موقت می باشد. لذا به محدودیت زمانی قدرت و پلورالیسم سیاسی پای بند بوده و از دمکراسی مستقیم، شورایی و مشارکتی در اشکال مختلف از جمله خودگردانی و خود مدیریتی دفاع می نمائیم.
٣/ ما با هرگونه تحجر، عقب ماندگی، تروریسم، تبعیض، استثمار، شکنجه، اعدام، جنگ، مسابقه تسلیحاتی، استبداد، دیکتاتوری و فرد سالاری مخالف بوده و مطابق اصول ارزشی و مدرن انسانی خود با آن مبارزه می کنیم. بنابراین حزب ما دخالت مستقیم در تحولات سیاسی میهنمان را بعنوان وظیفه ای ملی مد نظر قرار داده و برای تاثیرگذاری بر مبارزات داخل کشور تلاش خواهد نمود.


سرمایه داری و فرآیند جهانی شدن

۴/ ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه‏ داری هستیم و براین باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست. لذا همراه با دیگر نیروهای عدالتخواه برای محو استثمار، تبعیض و ایجاد جامعه مطلوب سوسیالیستی در ایران و عرصه بین المللی مبارزه خواهیم نمود.
۵/ جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ما است که در همه ابعاد حیات بشری جریان دارد. طی این فرآیند ارزش هائی همانند صلح، آزادی، برابری، دمکراسی، حقوق بشر و همبستگی بیش از پیش به ارزش های مورد پذیرش ملتها در سطح بین المللی تبدیل می شود. متاسفانه این دستآوردها به جهت خصلت نظام سرمایه داری از طرف انحصارات بین المللی، دخالت دولتهای قدرتمند، شرکتهای چند ملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بدون مشارکت، نظارت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردم جهان در معرض خطر دائم قرار دارند.
۶/ ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستیم که از جانب جریان های راست نو، دولت های بزرگ و محافظه کار، شرکت های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعه بشری به پیش برده می شود.
ما همراه با جنبشهای صنفی، سیاسی، اجتماعی و دیگر نهادهای غیردولتی، علیه وضع موجود برای برقراری صلح و امنیت جهانی، دمکراتیزه شدن مناسبات ملل و دولت ها، سالم سازی محیط زیست ، تامین رفاه اجتماعی، کاهش نابرابری ها و "جهانی بهتر" مبارزه میکنیم.


جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی با تلفیق ساختار دین و دولت با برخورداری از قانون اساسی تبعیض آمیز و اصل ولایت فقیه، مانع اراده آزاد مردم در حق تعیین سرنوشت و حاکمیت خویش است. حکومت جمهوری اسلامی با بهره گیری از سیستم اقتصاد سرمایه داری و ایدئولوژی عقب مانده خود، سد راه تحولات دمکراتیک در ایران گشته است.
۷/ جمهوری اسلامی از افراد، گروه ها، جمعیتها، نهادها و جناحهای مختلفی که به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه آن معتقد بوده تشکل شده است. هرچند هسته اصلی قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی در اختیار نهادهای امنیتی نظامی و بخشی از نیروهای راست افراطی متمرکز شده و برای حفظ قدرت و ثروت با دیگر جناحهای متشکله حکومت در رقابت و جدل بسر می برند اما همه نیروهای متشکله این حکومت در تقابل با منافع ملی مردم ایران همچون تنی واحد عمل می کنند.
٨/ جمهوری اسلامی نظامی مستبد، سرکوبگر، دشمن آزادی، ناقض حقوق بشر، غیردمکراتیک، تروریست پرور و مخل امنیت و صلح جهانی است که با تکیه بر استخراج و غارت منابع نفتی و اتکاء به ارگان های امنیتی، نظامی و گروه های سرکوبگر سازمان یافته به سلطه همه جانبه خود در ایران ادامه میدهد. حکومت جمهوری اسلامی با دخالت در امور داخلی دیگر کشورها به بحران، بی ثباتی، تنشهای منطقه ای و رقابتهای تسلیحاتی دامن میزند.
۹/ از ویژگی های سرمایه داری ایران در دوره جمهوری اسلامی، رشد لجام گسیخته بخش تجاری، تشدید فاصله طبقاتی، رانت خواری، گسترش فساد دولتی و اقتصاد زیرزمینی، تاسیس بنیادهای بدون نظارت و غیرپاسخگو، تقسیم سرمایه های ملی بین حامیان نظام، تبدیل شدن سپاه پاسداران به یک کارتل بزرگ اقتصادی است.
در جمهوری اسلامی بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست دولت، بنیادهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و محافل مذهبی تحت نفوذ روحانیت است. در این دوره افراد، نهادها و گروه های مختلفی از سران و جناحهای حکومتی با استفاده از موقعیت و نفوذ خود  بخش زیادی از سرمایه های ملی را با استفاده از رانتهای حکومتی غارت کرده و بر سر تصاحب سهم بیشتری از قدرت و ثروت با یکدیگر در رقابت و جدل بسر می برند.


برای گذار از جمهوری اسلامی

۱۰/ در شرایط فعلی، ما برای گذر از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می کنیم. برای گذر از جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن اکثریت توده های مردم، کارگران، زحمتکشان بهمراه نیروهای چپ، جمهوری خواه، دموکرات و سکولار هستیم. سازمانیابی و شکل دادن به این ائتلاف گسترده یکی از مولفه های اصلی استراتژی سیاسی ما برای گذر از جمهوری اسلامی محسوب می شود. سیاست ما در این راستا بر پایه باور و عمل مشترک به آزادی، جمهوریت، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و حقوق بشر استوار خواهد بود.
۱۱/ چگونگی گذر از جمهوری اسلامی و کاربستِ اشکال گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغییر ساختارهای سیاسی و عبور از آن بستگی خواهد داشت.
۱۲/ ما مدافع مبارزه مسالمت آمیز هستیم و معتقدیم رفراندوم و انتخابات آزاد یکی از قواعد اساسی یک نظام دموکراتیک است که متاسفانه در شرایط کنونی با ساختار استبدادی حکومت جهموری اسلامی همخوانی ندارد. زیرا پیش زمینه رفراندوم و انتخابات آزاد مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، آزادی تشکل های صنفی و سیاسی، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات خواهد بود.
با توجه به اینکه مخالفین در حکومت جمهوری اسلامی از هیچگونه حقی برخوردار نیستند و پیش زمینه های یک رفراندوم و انتخابات آزاد موجود نمی باشد تا مهیا شدن پیش زمینه های آن، به نفع هیچکدام از افراد یا جناحهای حکومتی وارد رقابتهای انتخاباتی و مهندسی شده نخواهیم شد. شرکت در انتخابات تنها زمانی ممکن خواهد بود که نتایج مستقیم آن منجر به تحول دمکراتیک و ساختاری در کشور گردد.
۱٣/ روش راهبردی ما برای گذار از جمهوری اسلامی در شرایط امروز بر پایه افشای سیاستهای غارتگرانه و جنایتکارانه آن، بالا بردن سطح آگاهی مردم، تحکیم همبستگی ها حول منافع ملی، گسترش اتحادها، تلاش برای همکاریهای بیشتر میان نیروهای چپ و مترقی، کمک به ایجاد و حمایت از انجمنها، شوراها، اتحادیه ها و دیگر تشکلات مردمی در حوزه های مختلف کار و زندگی است. یکی از راهکارهای مورد نیاز برای هدایت و پیشبرد این مبارزه، گسترش نفوذ و پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان ایران است.
۱۴/ اهرم ایجاد تحولات بنیادین در جامعه از منظر ما، بر مبارزات مستقل مردم ایران از طریق گسترش جنبش های اعتراضی، ایجاد نهادهای مدنی برای مطالبه حقوق انسانی، مبارزه برای رفع تبعیض و دفاع از حقوق شهروندی در همه عرصه های کار و زندگی می باشد.
با همبستگی جنبش زنان، جوانان، دانش آموزان و دانشجویان، فرهنگیان و هنرمندان، کارگران و زحمتکشان، بیکاران و مزد بگیران، اقلیتهای دینی و مذهبی، اقوام و ملیتهای ساکن ایران به همراه نیروهای سیاسی که برای آزادی، برابری، دمکراسی و رفع هرگونه تبعیض مبارزه می کنند، میتوانند با گسترش اعتراضات صنفی و سیاسی، اعتصابات سراسری، همبستگی ملی در میدان مبارزه حکومت جمهوری اسلامی را به چالش گرفته و از آن گذر کنند.
۱۵/ ما بعنوان عضوی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی استقرار آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و جدائی دین از دولت در ایران را تنها با عبور از کلیت حکومت جمهوری اسلامی میسر میدانیم و لذا لازمه آنرا همکاری و همبستگی تمام نیروهای دمکرات در پشتیبانی از جنبشهای اجتماعی، مدنی، صنفی، سیاسی با تمرکز مبارزه علیه ساختار غیردمکراتیک و تبغیض آمیز این نظام استبدادی تاکید می نمائیم.


مسائل برنامه ای

۱۶/ به باور ما سوسیالیسم آلترناتیوی نظام سرمایه دای است اما نظام سیاسی ـ اجتماعی پیشنهادی ما در شرایط امروز ایران، جمهوری دمکراتیک خواهد بود. جمهوری مورد نظر ما مبتنی بر حق رای آزادهمگانی، جدائی دولت و دین، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی می باشد. ساختار سیاسی و اداری کشور در این جمهوری، غیرمتمرکز و بر پلورالیسم استوار خواهد بود. دین و مذهب رسمی در کشور وجود نخواهد داشت. تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دین و شریعت ارجاع داده نمی شود. ما بر انطباق قانون اساسی کشور بر منشور جهانی حقوق بشر و الحاقات آن تاکید داریم.
۱۷/ ما از آزادی سازمانیابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادانه‌ اطلاعات، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و اعتراضات دفاع می کنیم. ما بر تامین حقوق کار، تضمین اشتغال، آموزش رایگان، رفاه و تامین اجتماعی، بیمه‏های درمانی و بیکاری، توانمندسازی گروه های کم درآمد، تامین حقوق ملی ـ قومی، برابری حقوقی زن و مرد پای می فشاریم.
۱٨/ شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ براثر رشد انفجارگونه جمعیت‌، رشد کنترل ‌نشده شهرها، تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه‌ای، تخریب اکوسیستم، آلودگی‌ فزاینده محیط زیست، تولید و مصرف کنترل نشده، بهره‌برداری‌ غارتگرانه با نگرش حداکثر سودآوری از منابع‌ طبیعی، استفاده بی رویه از سوختهای فسیلی مورد تهدید جدی‌ قرار گرفته‌ است‌.
کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. از یک سو منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی می رود و بواسطه مدیریت غلط و غیرمسئولانه کشاورزی، دامداری رو به نابودی است. از سوی دیگر انواع آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این بحران، کشور ما نیازمند اقدامات علمی و عملی بنیادین است. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۹)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست